Archiv štítku: hmatové mapy

Nevidomí návštěvníci Zoo Brno mohou k orientaci v areálu nově využít hmatovou mapu

Jedním z výsledků spolupráce mezi ZOO Brno a Masarykovou univerzitou je hmatová mapa celého areálu ZOO, kterou pro nevidomé návštěvníky zpracovalo a vytisklo Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity – Teiresiás.

Hmatový plán je zhotoven jako soutisk vizuální a hmatové vrstvy včetně popisu, který je proveden jak v Brailleově písmu, tak i v běžné latince. Toto zpracování umožňuje dobrou spolupráci nevidomého návštěvníka s jeho vidícím průvodcem. Čtenář mapy získá základní přehled o průběhu cest, umístění hlavních skupin živočichů a v neposlední řadě i přesnou polohu budov včetně doprovodných služeb.

Hmatových plánů je vytištěno dostatek, takže každý zrakově handicapovaný návštěvník brněnské ZOO si může u pokladny požádat o svůj. Spolupráce mezi ZOO Brno a Střediskem Teiresiás bude pokračovat přípravou hmatových popisků reliéfních informací v rámci areálu.

„Naším záměrem bylo, aby si nevidomý uživatel mapy udělal představu, co všechno se v areálu nachází, v jaké asi vzdálenosti, co by rád navštívil, a podle toho si zvolil trasu. Na rozdíl třeba od úřadu, kam může nevidomý vyrazit sám a od plánu očekává, že mu pomůže dojít tam, kam potřebuje, v případě zoo půjde nejspíše s průvodcem – díky mapě však nebude odkázán jen na něj, budou moci společně plánovat cestu a případně se i rozdělit,“ uvedl jeden z tvůrců hmatové mapy Ondřej Nečas ze Střediska Teiresiás.

Hmatová mapa ZOO Brno

Návštěvníci v hmatové mapě najdou cesty, důležité budovy a pavilony, stanice vláčku, toalety a občerstvení. „Snažili jsme se uvést co nejvíce informací o zvířatech. Nebylo sice možné vyznačit každý výběh, ale chtěli jsme upozornit aspoň na ty důležité. Tvar cesty je samozřejmě zjednodušený, nevyznačujeme každou nerovnost, budovy jsou vyznačené jen symbolem, nikoli tvarem, a je u nich jen jednoslovný popis. Pro případ nouze je na mapě telefonní kontakt na pracovníka zoo, který může poradit či pomoci,“ doplnil Nečas.

Tvorba mapy probíhala v několika fázích. Autoři nejprve rozhodli, jaké prvky budou na mapě zachovány, poté se základním návrhem projeli celou zoo a zkontrolovali umístění všech zanesených bodů. Nakonec přišla na řadu úprava návrhu pro bodový tisk. „Jedná se o tvorbu hmatové grafiky pomocí vytlačovaných bodů do papíru, podobným způsobem, jako se tiskne Brailleovo písmo. Nevýhodou je nižší rozlišení, takže na papír se vejde menší množství informací. Výhodou této technologie je naopak poměrně dobrá trvanlivost a také nízká cena materiálu, je tedy možné připravit větší množství kopií bez velkých nákladů,“ vysvětlil Nečas.

Tisková zpráva – nevidomí návštěvníci Zoo Brno mohou nově využít hmatovou mapu


S výrobou hmatové grafiky mají pracovníci Knihovního a vydavatelského oddělení Střediska Teiresiás mnohaleté zkušenosti. Jedním z úspěšných projektů z této oblasti jsou například Haptické Mapy.cz, na jejichž přípravě spolupracovali se společností Seznam.cz a střediskem ELSA na ČVUT.

Haptické mapy pro nevidomé

Haptické mapy pro nevidomé

Protože jsou nové haptické mapy, které vznikly spoluprací společnosti Seznam.cz a středisek pro podporu vysokoškolského studie ELSA na ČVUT v Praze a Teiresiás na Masarykově univerzitě v Brně, opravdu ojedinělý počin, pojďme se na ně podívat trochu detailněji.

Produktové video o službě Haptické mapy

V čem jsou takto připravené haptické mapy unikátní?

Nevidomým lidem se vytvořením a zpřístupněním haptických map otevírá do dneška prakticky nemyslitelná možnost získat rychle mapu části libovolného území v rámci České republiky, přičemž výroba této mapy včetně veškeré přípravy podkladů trvá jen několik minut. Doposud používané postupy výroby hmatových map a plánů jsou mnohdy neúnosně časově náročné a kromě specifických znalostí vyžadují i značný podíl ruční práce. Ve všech těchto ohledech znamenají haptické mapy Seznamu zcela novou dimenzi jak pro tvůrce map, tak pro jejich uživatele.

Jak to celé funguje?

Po několikaletém úsilí (začátky prací na haptických mapách se datují do roku 2007) byla vyvinuta metoda generování hmatových map, vytvořených na na podkladě běžných vizuálních map. Vybraný mapový podklad je s respektováním zásad hmatového vnímání převeden do grafického dokumentu, který je optimalizován pro technologie využívající takzvaný mikrokapslový papír. Na jeho teplocitlivou vrstvu se předloha standardním způsobem vytiskne a ve speciálním zařízení pomocí infračervené lampy zahřeje. Tím tmavé kontury nabudou na objemu, vystoupí nad povrch papíru a vytvoří hladký, dobře hmatný reliéf.

Mikrokapslový papír nebyl jako vhodné médium zvolen náhodou. Na českém trhu je dostupných několik zařízení pro práci s tímto papírem, například typ P.I.A.F. nebo ZY Fuse, kterými běžně disponují například vysokoškolská střediska podpory studia či krajská TyfloCentra. Jiné technologie (například Termoform) buď nenabízejí jednoduchou a rychlou práci, anebo, jako je tomu v případě nejmodernějších reliéfních tiskáren, nejsou v České republice dostatečně rozšířeny.

Zy Fuse Heater

Na rozdíl od běžných map, které jsou dostupné na internetu a u kterých si můžeme aktuální výřez vybrat vždy dle potřeby, jsou nové hmatové mapy zobrazeny na jednotlivých předem definovaných listech. Důvodem k této úpravě je skutečnost, že jsou uživatelům předkládány v tištěné (hmatové) podobě a nepředpokládá se práce online. Jednotlivé listy ve formátu A4 zobrazují území o velikosti 300 x 425 m v přibližném měřítku 1: 1500. Toto zobrazení odpovídá v běžném zobrazení na portálu Mapy.cz přiblížení na úrovni 17 (viz následující obrázek).

Ukázka zobrazení stejného území na běžné a hmatové mapě

Obsah jednotlivých listů vychází ze stejné zdrojové databáze, jako běžné mapy a je zpracován stejným nástrojem – Mapnik, což přináší z hlediska provozu výhodu v tom, že aktualizace databáze map se projeví okamžitě i v nově generovaných hmatových mapách.

Použitá zdrojová databáze je vektorová a právě až přístup k vektorové databázi umožnil vytvoření hmatových map, které mohou být v praxi použitelné. Rastrová databáze, které se používala v prvních letech projektu (jiná tehdy nebyla k dispozici) se ukázala v praxi nepoužitelná a bylo od ní upuštěno v okamžiku, kdy společnost Seznam.cz získala přístup k vektorovým datům.

Obsah mapy

Z velké databáze možných zobrazovaných prvků, kterých základní databáze portálu Mapy.cz obsahuje několik set, bylo potřeba vybrat a stanovit vhodnou míru zobecnění obsahu nových map. Jako hlavní metoda byla použita metoda generalizace slučováním podobných prvků, která umožňuje obsah mapy zobrazit v čitelné a přehledné podobě pro hmatové vnímání.

Například plošné objekty tak byly sloučeny do skupin budovy, vodní plochy, zeleň a průmyslové plochy, k obdobnému sloučení pak došlo u liniových prvků a bodových objektů. Více detailů se totiž s ohledem na technologii tisku, která neumožňuje tisknout ve více vrstvách, zatím do mapy nevešlo.

Haptické mapy – plošné značky

Popis mapy

Popis mapy je kvůli možné spolupráci nevidomého a vidícího uživatele s mapou pro všechny bez ohledu na znalost Brailleova písma realizován dvojím způsobem. Primárně jsou ulice označeny zkratkami tří písmen vycházejících z názvu ulice, které jsou vypsány v Brailleově písmu v ose ulice. Zkratky jsou generovány tak, aby se v zobrazeném území neopakovaly. Tyto popisky jsou doplněny plnými názvy ulic ve světlezelené barvě (tento odstín byl vybrán s ohledem na použitou technologii tisku – tato barva nijak nereaguje na tepelnou úpravu a tudíž zůstává pouze ve vizuální podobě).

Všechny zkratky spolu s vysvětlením plných názvů jsou automaticky generovány do pomocného textového souboru, který je automaticky k dispozici s nabízenými mapami.

Generování a tisk mapy

Mapa (sada mapových listů) se zadává obdobně jako v běžné mapě, tzn. zadáním adresného bodu, zadáním ulice (zobrazuje se od středu ulice), případně přesným zadáním souřadnic středu. Po zadání středu zájmového území je uživateli nabídnut základní rozsah tisku listů (v současnosti to je 9 listů, rozsah je možné libovolně měnit o celé listy). Jednotlivé listy na sebe přesně navazují, aby bylo možné vytvářet větší mapy.

V dalším kroku uživatel stáhne archiv s jednotlivými listy (grafické soubory ve formátu PNG), seznamem použitých zkratek a dalšími doplňkovými informacemi (textový soubor TXT), případně – pokud tuto možnost uživatel zvolí – i s legendou v grafické podobě (soubor PNG).

Samotný tisk pak probíhá postupem popsaným v úvodu. Jde o poměrně rychlou metodu, při které se v první fázi běžným tiskem vytiskne na speciální mikrokapslový papír vlastní obsah mapy a po finalizaci ve speciálním zařízení s infračervenou lampou se černé prvky tisku stanou reliéfními.

Hmatové mapy - náhled obrázku v plné velikosti na Flickr.com

Výhody řešení a plány do budoucna

Popsaná metoda umožňuje díky vstřícnému přístupu společnosti Seznam ve velmi krátké době vytvořit hmatovou mapu jakéhokoli území v rámci České republiky. V současné době pouze v jednom měřítku, které nejlépe vyhovuje zobrazení především městského prostředí s důrazem na uliční síť, do budoucna ale autoři plánují rozšířit funkcionalitu o možnost zobrazení většího území (v menším měřítku), které by umožňovalo nevidomým uživatelům zobrazit polohu jednotlivých sídel a základní silniční síť v rámci ČR.

Haptické mapy mohou díky velice jednoduchému a rychlému zpracování přispět k daleko většímu užívání těchto zdrojů při výuce prostorové orientace nevidomých, rozvoji hmatového vnímání a celkovému zvýšení zájmu o mapy.

Související odkazy

Některé pasáže textu jsou se svolením autorů převzaty z příspěvku do sborníku konference INSPO 2014 INTERNETOVÉ MAPY PRO NEVIDOMÉ UŽIVATELE autorů Petra Červenky, Radka Seiferta, Karla Břindy a Aleše Vitingera.