Prístupný život – inkluzívnejší život: konferencia o prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vás pozýva na záverečnú online konferenciu Prístupný život – inkluzívnejší život k projektu realizovanému v rámci programu Erasmus+ Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion – EDI), ktorú organizuje s partnermi projektu Podporným centrom pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás Masarykovej univerzity z Českej republiky, a švédskou spoločnosťou Funka. Konferencia sa uskutoční v útorok 22. februára 2022, 9:00 – 11:10 hod.

Konferencia bude zameraná na prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím v oblasti zastavaného prostredia, dopravy, informácií a v oblasti komunikácie v kontexte verejnej správy.

Hlavné témy konferencie

  • Ukážeme vám príklady dobrej praxe na Slovensku a v iných európskych krajinách
  • Budeme diskutovať o prístupnosti prostredia, v ktorom žijete
  • Ponúkneme ľuďom so zrakovým postihnutím tipy a triky, ako vysvetliť okoliu, čo je potrebné urobiť, aby ste mohli uplatňovať svoje práva v oblasti prístupnosti.
  • Zástupcom verejnej správy ukážeme výhody zabezpečenia prístupnosti
  • Odprezentujeme vám výsledky 2,5 ročnej spolupráce partnerov projektu v oblasti vzdelávania zamestnancov miestnych samospráv a lídrov so zrakovým postihnutím v oblastiach prístupnosti a sebaobhajoby.

Jazyky konferencie: anglický, slovenský, český (bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a späť)

Predbežný program konferencie nájdete na stránke projektu EDI v krátkom čase.

Ak vás naše online podujatie zaujalo, zaregistrujte sa čím skôr.

Registrácia na konferenciu

V prípade otázok nás kontaktujte na:

Prosíme o zdieľanie informácie o konferencii s ďalšími potenciálnymi záujemcami.

Accessible Life – More Inclusive Life: Conference on Accessibility for People with Visual Impairment (EDI)

The Slovak Blind and Partially Sighted Union is inviting you to the online final conference Accessible Life – More Inclusive Life within the Erasmus+ project From Education to Inclusion (EDI) organized together with the partners Teiresiás, Support Centre for Students with Special Needs, Masaryk University (Czech Republic), and Funka (Sweden) on Tuesday 22 February 2022, 9:00 – 11:10 AM.

The focus of the conference will be on accessibility for people with visual impairment in the areas of the built environment, transport, information, and communication in the context of public administration.

Main topics of the conference

  • We will show examples of good practice in Slovakia and other European countries.
  • We will discuss accessibility in your environment.
  • We will offer tips and tricks for people with visual impairment how to explain what you need to enjoy all your rights concerning accessibility.
  • We will show representatives of public administration what the advantages of being accessible are.
  • We will present the results of our 2.5-year cooperation in the field of education of local administration staff and leaders with visual impairment in the area of accessibility for VI people and self-advocacy.

Languages of the conference: English, Slovak, Czech (Slovak/English and vice versa interpretation will be provided)

Draft programme of the conference will be found on the EDI project webpage shortly.

Should you be interested in this online event, please register as soon as possible.

Conference Registration

Should you have questions, please do not hesitate to contact us:

Feel free to share this invitation with whoever is concerned.

Aktualizovaná vydání JAWS 2021 & 2020, podporující modernizovanou funkci JAWS Tandem

V návaznosti na modernizaci funkce JAWS Tandem (více informací najdete v článku Funkci JAWS Tandem čeká od roku 2022 změna) byla firmou GALOP připravena aktualizovaná vydání českých verzí odečítacího programu JAWS 2021 a JAWS 2020.

Pokud máte JAWS 2021 či 2020 nainstalovaný, odkaz na instalační soubor nového vydání získáte jednoduše z Nabídky Start volbou „Vyhledat aktualizaci na Internetu – JAWS verze“. Pro instalaci na nový počítač odkazy najdete v příslušné sekci virtuálního GALOP DVD.

Předchozí české vydání verze 2021 (respektive 2020) není před instalací nejnovějšího nutné odebírat.

Nové vydání verze 2020 obsahuje oproti předchozímu navíc pouze aktualizaci funkce JAWS Tandem, nové vydání verze 2021 pak kromě této aktualizace zahrnuje rovněž vylepšení podpory Windows 11 a několik dalších drobných oprav – podrobnosti lze najít v angličtině na stránce výrobce pod odkazem Latest JAWS Enhancements.