Archiv štítku: ShinePlus

Přístupnost mobilních aplikací pro nevidomé uživatele

Přibývá uživatelů mobilních zařízení, kteří mají nějakou zrakovou vadu. Zpřístupnění mobilních aplikací pro nevidomé či těžce slabozraké uživatele se tak stále více dostává do popředí zájmu designerů i vývojářů a lze předpokládat, že v souvislosti s nedávno vydanou směrnicí EU o přístupnosti bude tento trend sílit. Nejen kvůli chystané legislativě je více než vhodné zohlednit jejich potřeby a při tvorbě mobilních aplikací nevytvářet bariéry, které by museli uživatelé překonávat.

Jak nevidomí uživatelé pracují s dotykovými mobilními zařízeními

Mobilní telefon má dnes člověk neustále po ruce. Díky možnostem, které chytrý telefon nabízí, slouží dnes skupině uživatelů s těžkým postižením zraku jako významná kompenzační pomůcka. Kromě standardních funkcí, mezi které lze zařadit volání či posílání textových zpráv, jim může nahradit například poznámkový blok, diář, diktafon, čtečku knížek, nástroj pro správu elektronické pošty, noviny či jízdní řád.

Současně platí, že pro tyto uživatele je použití mobilního telefonu v mnoha situacích jediná cesta k samostatnému provedení určité činnosti. Představte si například situaci, kdy stojíte na zastávce a potřebujete zjistit čas odjezdu nejbližšího spoje. Běžný postup je přečíst si tuto informaci na vývěsce s jízdním řádem. To ale třeba nevidomý člověk jednoduše udělat nemůže. Druhou možností je vyhledat si spojení přes aplikaci v mobilním telefonu. A právě tento druhý způsob, který z pohledu člověka bez zrakové vady může být vnímám spíše jako komfortní, než nezbytný, je pro nevidomé uživatele ideální možností, jak si tuto informaci zjistit nezávisle na pomoci někoho dalšího.

Co se týká technické stránky věci, textové informace z displeje mobilního zařízení zprostředkovávají nevidomým uživatelům tzv. odečítače (čtečky) obrazovky prostřednictvím hlasového (či hmatového) výstupu.

Na obou majoritních platformách jsou odečítače obrazovky nedílnou součástí systému a uživateli tak s jejich pořízením nevznikají žádné další vícenáklady. Na iOS mají nevidomí uživatelé k dispozici odečítač obrazovky VoiceOver, na Androidu pak odečítače TalkBack a ShinePlus.

Mobilní zařízení se poslepu ovládá prostřednictvím gest, která se mírně liší od těch, jež se používají při práci bez odečítače obrazovky. Případně je možné k němu připojit externí klávesnici nebo hmatový displej, který uživateli slouží jako vstupně–výstupní zařízení. Mobilní zařízení je pak možné pomocí něj ovládat, ale současně si na něm uživatel může informace číst v bodovém písmu.

S tím, jak mobilní telefon ve spojení s brailleským řádkem funguje v praxi, se můžete seznámit v následujícím videu.

Přehled nejdůležitějších požadavků na přístupnost mobilních aplikací pro nevidomé uživatele

K tomu, aby vše výše popsané bez problémů fungovalo, je také třeba, aby bylo přístupné rozhraní mobilních aplikací i informace, které jsou prostřednictvím něj uživateli prezentovány. Mezi nejdůležitější principy přístupnosti pro nevidomé uživatele patří:

 • Čitelnost obsahu: veškerý prezentovaný obsah by měl být dostupný i s podporou odečítače obrazovky.
 • Identifikace prvků: každý prvek, který nese nějakou ucelenou informaci, by měl být uživatel schopen s odečítačem identifikovat a to buď dotykem na prvku, či jeho nalezením při sekvenčním průchodu obrazovkou.
 • Popis prvků: každý prvek, pokud sám o sobě nenese nějakou textovou informaci, by měl mít svůj implicitní textový popisek.
 • Ovládání prvků: každý prvek by měl být s podporou odečítače ovladatelný, což znamená, že by mělo být možné měnit jeho stav či jej aktivovat.
 • Struktura rozhraní: aplikace by měly používat prvky rozhraní, které zlepšují komfort ovládání, jako jsou nadpisy, přepínače panelů či výchozí tlačítka Zpět.

Pokud se chcete s tématikou tvorby přístupných aplikací seznámit detailněji, pro obě majoritní platformy (iOS i Android) naštěstí existují doporučení pro vývojáře, kterými je možné se při vývoji řídit.

Jako obecněji pojatý materiál, zabývající se tématikou přístupnosti mobilních rozhraní, pak lze doporučit The BBC Standards and Guidelines for Mobile Accessibility.

Pro automatickou kontrolu přístupnosti (se všemi výhodami a nevýhodami, které tento způsob testování přináší, lze na novějších Androidech použít nástroj Kontrola přístupnosti od Googlu.

Příklady přístupných aplikací z praxe

Podobně jako v mnoha dalších oblastech, ani zde není svět černobílý, tedy v Google Play a App Store nejsou jen zcela přístupné, nebo jen úplně nepřístupné aplikace. Velká většina aplikací bohužel stále trpí většími či menšími nedostatky z hlediska přístupnosti, které mohou uživateli práci s aplikací komplikovat. I jedno nepopsané grafické tlačítko může být problém, pokud se jedná o tlačítko, které je pro práci s aplikací naprosto nezbytné a nelze bez něj například objednat zboží.

I přesto se ale začínají objevovat aplikace, kterým po stránce přístupnosti pro nevidomé uživatele prakticky není co vytknout, jelikož jejich vývojáři dbají na přístupnost. Rád bych vám na závěr nabídl několik tipů právě na takové aplikace.

Přehled dotykových gest

Chcete si práci s mobilními zařízeními poslepu vyzkoušet a nevíte, jak na to? Stáhněte si přehled gest pro ovládání mobilních zařízení s odečítači VoiceOver a TalkBack.

Ohlédnutí za INSPO 2016: mobilní aplikace i zařízení na vzestupu

V sobotu 12. března 2016 proběhl v pražském Kongresovém centru už 16. ročník konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami – INSPO 2016. Konference již tradičně přilákala lidi s nejrůznějším zdravotním postižením, jejich rodinné příslušníky, pracovníky organizací sdružujících či poskytujících služby zdravotně postiženým, studenty či pracovníky vysokoškolských center poskytujících služby studentům se specifickými potřebami. Konference letos hostila 345 účastníků, ve vystavovatelské části představilo své služby a produkty 28 organizací.

Přístupnost konference

S ohledem na cílovou skupinu účastníků je u konference INSPO dbáno na zpřístupnění jejího obsahu všem účastníkům bez rozdílu. Všechny prezentace tedy byly tlumočeny do českého znakového jazyka, nechyběl ani simultánní přepis mluveného slova do textu, který mohli účastníci sledovat na plátně nebo zapůjčených tabletech, či možnost zobrazit si promítané slajdy na mobilním zařízení. Zajištění posledních dvou jmenovaných věcí bylo možné díky systému Polygraf, který byl vyvinut ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity. Pro návštěvníky s těžkým postižením zraku byly také k dispozici hlasovací lístky ve zvětšeném černotisku či bodovém písmu. Sborník konference účastníci obdrželi v digitální podobě a mohli si jej tak přečíst způsobem, který jim nejlépe vyhovoval.

Prezentace

Na konferenci zaznělo 23 prezentací. V dopoledním bloku se měli účastníci příležitost seznámit například s možnostmi využití nanovláken v medicíně, řečovou syntézou pro hlasově postižené, či mobilními verzemi Knihovny digitálních dokumentů a Knihovní brány pro zrakově postižené. Odpolední program byl rozdělen do tří sekcí – Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ICT pro osoby se sluchovým postižením a Přístupnost nejen webu. Já jsem stejně jako v předchozích letech měl na starost posledně jmenovanou sekci, jejíž program bych vám rád detailněji představil.

Co přinesla sekce Přístupnost nejen webu

První prezentaci s názvem Alternativní způsoby ovládání telefonu a tabletu přednesl Tomáš Hrdinka a představil v ní možnosti ovládání telefonu a tabletu osobami s tělesným handicapem. Mezi ně lze zařadit ovládání telefonu spínači, alternativními myšmi, hlasem či z počítače. Posledně jmenované řešení sice není mobilní, často se však používá ve chvíli, kdy jiná varianta není možná. Příkladem mohou být například úrazy páteře, kdy uživatel není schopen udělat jiný pohyb než očima. Ze současných dostupných platforem jsou v tuto chvíli pro alternativní způsoby ovládání nejlépe připraveny mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android. Důvodem je existence USB/mikroUSB konektoru a podpora myší s HID rozhraním.

CORVUS je systém, jehož cílem je zpřístupnit funkcionalitu mobilních telefonů s dotykovým displejem a operačním systémem Android i nevidomých a těžce slabozrakoým uživatelům. Na INSPO jej přijel představit Roman Martinovič. CORVUS kromě vlastního prostředí a nabízí i CORVUS odečítač, který je možné použít k ozvučení dialogových oken Androidu, které není možné obsloužit z CORVUS prostředí, či ozvučení vyhledávání objektů na obrazovce prostřednictvím procházení prstem. CORVUS se vyznačuje rychlostí, jednoduchostí a přizpůsobitelností a nutno přiznat, že je na něm velmi znát zapojení uživatelů s těžkým postižením zraku do vývoje produktu.

Třetí příspěvek se také věnoval mobilním zařízením s operačním systémem Android. Vojtěch Polášek seznámil účastníky sekce s odečítačem obrazovky ShinePlus. Ten je vyvíjen jihokorejskou firmou Atlab Inc. a je prozatím svým uživatelům nabízen zdarma. Kromě funkcí odečítače obrazovky nabízí i možnost zvětšování a přizpůsobení vzhledu prostředí. ShinePlus je mezi uživateli oblíbený zejména pro lepší odezvu
při práci, menší nároky na místo v telefonu či přístup lepší k funkcím odečítače obrazovky.

Když se řekne „přístupnost pro zrakově postižené“, často se myslí hlavně na to, jak věci zpřístupnit uživatelům screenreaderů, tedy odečítačů obrazovky, kteří buď nevidí vůbec, nebo mají tak špatný zrak, že se bez odečítače neobejdou. Tomáš Valůšek Tomáš se podělil o své osobní zkušenosti a v prezentaci Android – když máte zbytek zraku a chcete se obejít bez odečítače obrazovky představil účastníkům, jaké možnosti má uživatel Androidu, jehož zrak je sice velmi slabý, ale screenreader se mu při práci s mobilním zařízení, spíš plete pod nohy, než aby mu pomáhal.

DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování osob se zrakovým postižením pomocí mobilního zařízení se systémem Android. Jedná se o textový navigační program s jednoduchým ovládáním, díky kterému se nevidomý nebo slabozraký uživatel už nikdy neztratí v neznámém terénu. DotWalker umožňuje zjistit adresu, na níž se nacházíte, ukáže vzdálenost a směr k určitému orientačnímu bodu, využívá mluvící kompas pro orientaci k vybranému cíli, vede vás bod po bodu na vybrané trase a umožňuje, aby vámi schválená osoba sledovala vaši pozici. Aplikace využívá jak zvětšení pro slabozraké, tak hlasový výstup pro nevidomé, popř. kombinaci obou způsobů podpory. Účastníkům konference jej v prezentaci nazvané DotWalker – navigace pro nevidomé a slabozraké představili Libor Doušek a Marek Susčík.

S tím, jak si stojí FriendlyVox po roce provozu, seznámil účastníky Vladimír Jareš. FriendlyVox je ozvučený portál, určený především pro osoby se zrakovým znevýhodněním, kterým postupně zpřístupňuje důležité internetové služby. Jeho provoz byl zahájen na konci roku 2014, od té doby jej navštívilo téměř 9 000 uživatelů z různých zemí světa, kteří si zobrazili zhruba 160 000 stránek. Měsíčně jej pravidelně používají přibližně tři stovky uživatelů, mezi nejpopulárnější služby patří Zpravodajství, E-mail a YouTube. Ozvučený portál FriendlyVox ocenili návštěvníci konference INSPO.

Detailněji se s obsahem všech přednášek lze seznámit buď prostřednictvím videí, nebo v příspěvcích do sborníku.

Vyhlášení výsledků literární soutěže Internet a můj handicap a předání Ceny Nadace Vodafone Rafael

Na konferenci se také rozdávaly ceny. Ať už to bylo vítězům literární soutěže Internet a můj handicap, tak projektu, který získal Cenu Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením. Tu (spolu s finanční prémií 200 000 Kč) si letos odnesl sociální podnik Levebee za online aplikaci Včelka, jejímž cílem je zlepšit úroveň čtenářských dovedností. První místo v soutěži Internet a můj handicap pak obsadil můj kolega Saša Zvonek za příspěvek nazvaný Časosběr, v němž popsal měnící se roli telefonu v životě lidí se sluchovým postižením.

Stejně jako v minulém roce proběhla soutěž o nejlepší přednášky v jednotlivých sekcích a nejlepší expozici. Vítězové, kteří dostali od publika nejvíce hlasů, obdrželi po pěti tisíci korunách. „Ošizeni“ ale nebyli ani hlasující, dvacet vylosovaných si odneslo flash disk.

Networking

Konference INSPO také slouží jako místo pro setkávání se a prostor pro výměnu zkušeností a získávání informací o aktuálních trendech v oblasti informačních a komunikačních technologií pro uživatele se specifickými potřebami. Osobně velmi oceňuji neformálního a přátelského ducha celé konference.

Zpětná vazba účastníků

Konference je po obsahové i organizační stránce účastníky velmi vysoce hodnocena.

Jaromír

Chtěl bych Vám poděkovat za zajímavé příspěvky, které jsem si mohl vyslechnout v sekci s názvem Přístupnost (nejen) webu. Jsem rád, že jsem se dozvěděl mnoho nových informací ze světa Androidu. O odečítači Shine Plus jsem již četl na webu a tento software mně přijde zajímavý. Jsem proto rád, že jsem si mohl vyslechnout pana Poláška. Informace o technologii FriendlyVox mě také zaujaly. O FriendlyVox je u nás v plzeňském TyfloCentru mezi klienty velký zájem. Myslím si, že může pomoci lidem se zrakovým handicapem, pro které je obtížné pracovat se strukturou webové stránky. Také rád FriendlyVox využívám, mám s jeho pomocí rychlý a velmi pohodlný přístup ke svému gmailu. Nejvíce mně zaujal příspěvek pana Tomáše Valůška. Myslím si, že výborně popsal potřeby slabozrakých uživatelů moderních pomůcek na bázi PC.

Vzhledem k mému zrakovému handicapu je pro mě velmi obtížné číst i texty, které jsou zvětšené. Počítače a další zařízení mně proto velmi pomáhají. Vážím si toho, že jsou pořádány konference jako je INSPO.

Dana

Konference se vydařila ve všech směrech.

Léňa

Kvalitní přednášky a velmi dobrá organizace a servis.

Videozáznamy prezentací

Od začátku května jsou k dispozici videozáznamy všech prezentací, které na konferenci zazněly. I u nich je dbáno na maximální přístupnost. Kromě pohledu na prezentaci obsahují i pohled na přednášejícího, na tlumočníka do znakového jazyka a jsou opatřeny i titulky. Každý zájemce tak může zhlédnout prezentaci způsobem, který mu bude nejlépe vyhovovat.

Fotogalerie na Flickru

INSPO 2016, 12. 3. 2016

Pozvánka na další ročník

Závěrem nezbývá než poděkovat Jaroslavu Winterovi a všem, kdo se o další vydařený ročník konference INSPO zasloužili. Osobně je mi velkou ctí, že jsem mohl být opět při tom.

Další ročník konference INSPO proběhne v sobotu 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha. Již nyní jste srdečně zváni. A pokud byste chtěli přispět příspěvkem do sekce Přístupnost nejen webu, pošlete mi návrhy své prezentace na radek.pavlicek@gmail.com. Děkuji.

Jaké byly workshopy o ICT pro zrakově postižené ve středisku Teiresiás?

Velmi vydařené – byl o ně ještě větší zájem než posledně, byli jsme schopni nabídnout sedm témat místo pěti a dle ohlasů účastníci odcházeli maximálně spokojeni. Děkujeme!

V sobotu 14. listopadu 2015 se v brněnském středisku Teiresiás uskutečnil už druhý běh workshopů, věnovaných tématice speciálních informačních a komunikačních technologií pro uživatele s těžkým postižením zraku. Během dne proběhlo 26 workshopů, na kterých se prostřídaly čtyři desítky účastníků. Témata workshopů byla následující:

 • Haptické Mapy.cz – Petr Červenka, Radek Seifert
 • Co je nového ve FriendlyVoxu – Roman Kabelka, Robert Štěrba
 • Odečítač ShinePlus pro Android v praxi – Matěj Plch
 • Blind Shell, snadné ovládání dotykových telefonů se systémem Android – Vít Obrusník
 • Jak na Google Docs s odečítačem obrazovky JAWS – Michal Jelínek
 • Ovládání iPhone pomocí externích klávesnic – Jan Šnyrych
 • Mobilní aplikace pro Android z dílny firmy ACE Design – Libor Doušek, Marek Susčík

Účastníci workshopu Haptické Mapy.cz se dozvěděli základní informace o službě (například jak mapy získat a kde si je nechat vytisknout). Na tištěných mapách se seznámili se způsobem zobrazení jednotlivých prvků mapy (grafické prvky mapového klíče, popisy ulic, identifikátory listů) a vyzkoušeli si práci s více mapovými listy.

Workshop Co je nového ve FriendlyVoxu byl zaměřen na představení nových funkcí tohoto portálu a na seznámení účastníků s plány stran dalšího vývoje tohoto portálu.

ShinePlus je novinkou na poli screen readerů pro operační systém Google Android a kromě odečítání disponuje i funkcemi pro zvětšování textu. Oproti konkurenčnímu TalkBacku je zastoupeno i mnoho dalších vylepšení, která se snaží uživatelům práci se zařízením ještě více usnadnit. Cílem workshopu Odečítač ShinePlus pro Android v praxi bylo seznámit účastníky se základy ovládání odečítače, jeho bezproblémovou instalací a konfigurací. Čas zbyl ale i na práci s textem nebo prohlížení webu.

BlindShell je dotykový telefon pro nevidomé a slabozraké běžící pod systémem Android. Je vhodný i pro uživatele, kteří nemají žádné zkušenosti s dotykovými displeji. K jeho ovládání stačí 5 velice jednoduchých gest. Krátký a dlouhý dotyk jedním prstem, krátký a dlouhý dotyk dvěma prsty a přiťukávání druhým prstem, zatímco první prst je na displeji. Workshop byl zaměřen na základní představení funkcí tohoto zpřístupňujícího řešení pro Android.

Trendy v současné době velí přesouvat do online sféry služby a aplikace, o kterých bychom si před pár lety ani nepomysleli, že mohou mít jinou než offline variantu. Ukládání dat, přehrávání multimédií, komunikace… Vše je dnes k dispozici jen za pomoci webového prohlížeče bez potřeby další aplikace. Nabídka možností není ochuzena ani o online kancelářské balíky. Google je tvůrcem jednoho z nich a asi v tuto chvíli jediný, kdo v takové míře řeší přístupnost pro odečítače obrazovky. Cílem worskhopu Jak na Google Docs s odečítačem obrazovky JAWS bylo seznámit účastníky s tím, jak lze vytvářet a upravovat dokumenty v Google Docs pomocí odečítače obrazovky JAWS.

Na workshopu Ovládání dotykových zařízení Apple bez dotýkání aneb jak efektivně pracovat s ozvučeným iPhonem či iPadem pomocí externí klávesnice se účastníci prakticky seznámili s tím, jak se pomocí externí klávesnice pohybovat v systému, ovládat odečítač VoiceOver, pracovat s textem. Naučili se také užitečné klávesové zkratky některých populárních aplikací a dozvěděli se o novinkách, které při práci s klávesnicí přináší nový systém iOS 9.

Na workshopu Aplikace pro Android firmy ACE Design pak byly představeny tři aplikace: Talkman (čtečka textových dokumentů a přehrávač zvukových souborů), Prozaik pro jednoduchý přístup do Knihovny digitálních dokumentů a DotWalker – cestovní průvodce pro nevidomé a slabozraké.

Děkujeme lektorům za čas, věnovaný přípravě i vedení workshopů.

Celá akce byla ze strany účastníků i lektorů opět velmi pozitivně hodnocena. Těší nás, že zájem o workshopy je nejen z řad koncových uživatelů, ale že nabízená témata jsou zajímavá i pro odbornou veřejnost a že jsme opět mohli přivítat lektory z TyfloCenter, Dědiny či pracovníky vysokoškolských středisek pro podporu studentů se specifickými potřebami.

Těší nás také rostoucí zájem o účast na této akci jak ze strany účastníků, tak přednášejících a jsme rádi, že jejím pořádáním můžeme uspokojit poptávku po těchto prakticky zaměřených setkáních.

Zpětná vazba účastníků

Chtěl bych Vám ještě jednou upřímně poděkovat za zorganizování sobotních workshopů. Muselo to dát hodně práce a času, za což vám patří samozřejmě velký dík.
Byl jsem spokojen se všemi workshopy, kterých jsem se zúčastnil. Například vzhledem k tomu, že používám Jaws, byl užitečný workshop o Google dokumentech, na něž jsem dříve narazil, ale zůstal téměř bezradný.

Radim

Děkuji moc za možnost účastnit se sobotních workshopů. Jednotlivá témata pro mě byla velice zajímavá a přínosná. I přesto, že s Applem pracuji řadu let, byl jsem vždy zvyklý na používání dotykových displejů a propojit klávesnici mě nikdy nenapadlo. Díky Honzovi jsem si udělal jasno, jak se dají iOS zařízení ovládat i tímto způsobem a to mi jistě pomůže při mé práci.

Ohledně Friendlyvoxu jsem byl vždy skeptický. Tím, že jsem se zúčastnil workshopu na tohle téma, přesvědčil jsem se o opaku a nyní musím říci, že se jedná o velice dobře promyšlený projekt, kterému fandím v dalším rozvoji a přeji jeho vývojářům, aby se ještě více uchytil. Vždyť takový parádní pomocník, který zpřístupňuje určité funkce bez nutnosti odečítače, je prostě něco senzačního, co si zaslouží vyzdvihnutí na vysokou příčku žebříku, protože tohle nám zde chybělo.

Již nyní se těším na další běh workshopů v květnu.

Karel

Workshopy byly zajímavé. Díky sponzorům získám hmatovou rozšířenou mapu centra města, na to se fakt docela těším.

Jana

Bylo to fajn, děkuju za příjemně strávenou sobotu, Radku.

Václav

I já se přidávám s pochvalou. Jen workshop typu JAWS by si asi zasloužil větší časovou dotaci. Ale jinak super práce, Radku!

Honza

I my se připojujeme ke chvále workshopů, ze kterých jsme se snažili přinést maximum i pro naše klienty do Plzně. Děkujeme pořadatelům, lektorům i sponzorům akce a těšíme se na další běh workshopů ve středisku Teiresiás. Tyto jsou pro nás důležitým zdrojem informací v oblasti ICT pro zrakově postižené.

Lenka a Jaromír

Mockrát děkujeme za možnost účastnit se workshopů ve středisku Teiresiás. Dozvěděli jsme se hodně nových informací hlavně o ovládání mobilních telefonů a tabletů se systémy iOS i Android. Jsem zase o něco blíž k rozhodnutí, jestli si v budoucnu také zakoupit mobilní telefon s dotykovým ovládáním. Ondru zase hodně zaujal Blindshell a podařilo se mu navázat podnětnou spolupráci s panem Obrusníkem.

Workshopy měly z odborného i organizačního hlediska opravdu vysokou úroveň a v sobotu 14. května příštího roku si rozhodně nenecháme ujít příležitost zúčastnit se dalšího běhu, který se, jak doufáme, uskuteční.

Petra a Ondra

Bylo nám potěšením zúčastnit se a snad i trochu pomoci na workshopu, který pořádali pánové z Teiresiás v Brně. Ti, kdo se dostavili, mohou potvrdit, že organizace byla perfektní, jednotlivé workshopy velmi poučné a účastníci bystří a vnímaví. Jmenovitě je třeba vyzdvihnout činnost Radka Pavlíčka a Josefa Konečného, kteří byli hlavními postavami a bez nichž by se workshopy pravděpodobně nemohly uskutečnit.

Za FriendlyVox můžeme říci, že jsme vděční za možnost setkat se s uživateli a lépe je poznat.

Ještě jednou děkujeme a bylo nám ctí.

tým FriendlyVox

Jedna z nejlepších akcí v poslední době. Pořadatelé zaslouží velkou pochvalu a dík.

Lukáš

Poděkování za podporu

Naši akci podpořily firmy

Děkujeme.

Poděkování patří také dobrovolníkům (Aničce, Martinovi a Jiříkovi) za poskytnutí nezbytného servisu účastníkům v průběhu celé akce a kolegům z Oddělení speciální informatiky střediska Teiresiás za pomoc s přípravou technického zázemí pro workshopy.

A kdo by se chtěl zúčastnit příště, tak ať už si teď zarezervuje termín 14. května 2016 (opět sobota). Těšíme se na setkání 🙂

Radek Pavlíček a Pepa Konečný

Fotografie na Flickru

Workshopy ve středisku Teiresiás o speciální ICT pro uživatele se zrakovým postižením, 14. 11. 2015