Novinky v přístupnosti iOS 8: ještě více možností

S každou novou verzí iOS přicházejí velká očekávání, která potom nejsou naplněna a zklamání tak nějak přebíjí reálné přínosy. Pojďme se ve stručnosti podívat, jak tomu je v případě osmé verze iOS zejména v oblasti přístupnosti.

Nové obecné funkce

Všechny nové funkce v iOS 8 se ovládají dosavadně platnými ovládacími gesty VoiceOveru, tudíž blíže je rozebírat nemá smysl. Navíc o novinkách v iOS 8 v obecné rovině bylo napsáno již mnoho článků jinde.

Pozastavme se pouze u Oznamovacího centra a interaktivních oznámení. Karta Dnes v Oznamovacím centru získala podobu série komponent neboli widgetů, které lze dle potřeby zapínat a vypínat. Zejména pro aplikace třetích stran se naskytla nová příležitost mít v Oznamovacím centru svoje pohotové ovládání. To například v případě aplikace Swarm má podobu tlačítka pro check in a název nejbližší lokace. Aktivováním tlačítka check in se můžeme zapsat na daném místě bez nutnosti spouštět aplikaci Swarm a aktivace názvu lokace spustí aplikaci Swarm, kde si můžeme určit, na kterém místě se chceme zapsat. Z hlediska přístupnosti je orientace mezi widgety velmi snadná, neboť postačuje přeladit rotor na volbu Nadpisy a potom šviháním dolů/nahoru již pouze přeskakovat mezi jednotlivými widgety. Šviháním vlevo a vpravo procházíme pak klasicky obsah daného widgetu.

I na kartě Oznámení v Oznamovacím centru u jednotlivých oznámení nově přibyly další akce, jak s daným oznámením naložit, např. vyvolání dialogu pro rychlou odpověď na zprávu. Tyto všechny akce jsou přístupné přes volbu rotoru Akce, pro níž platí stále stejná pravidla. Tedy pokud aktuální položka, v tomto případě oznámení, nabízí alternativní akce, přeladí se rotor po přechodu na ni automaticky na volbu Akce, tudíž je možné bez nutnosti manipulovat s rotorem vybrat požadovanou akci šviháním dolů a nahoru a potvrdit ji poklepáním. Analogicky lze použít volbu rotoru Akce pro interakci s oznámeními na odemykací obrazovce.

Jestliže některá aplikace má nastaveno zobrazování oznámení pomocí bannerů, typicky například aplikace Zprávy nebo Mail a přijde oznámení na odemčenou obrazovku, VoiceOver standardně oznámení přečte. V tu chvíli je nově možno po dobu zobrazení banneru dotknout se v pravém horním rohu displeje a následně potáhnout dolů třemi prsty, čímž se zobrazí okno s akcemi, jak s oznámením naložit.

Vrátíme-li se k volbě rotoru Akce, je vhodné na ni pamatovat ve všech případech, kdy na displeji je zobrazen nějaký seznam položek, protože si tak můžeme urychlit práci. Typicky jsou tímto způsobem tak dostupné příkazy, které například v aplikaci Mail jsou dosažitelné až po otevření detailu e-mailové zprávy nebo v aplikaci Zprávy v dialogu, který se objeví po poklepání a přidržení prstu na aktuální SMS zprávě. Zejména nabídka alternativních akcí se rozšířila v aplikaci Mail oproti iOS 7.

Nové funkce zpřístupnění

iOS 8 nabízí několik nových funkcí, které usnadňují přístup při práci se systémem, ale jsou určeny prakticky všem uživatelům. Především funkce dynamického a tučného písma v nastavení byly vyčleněny ze sekce Zpřístupnění a přesunuty do hlavní sekce Zobrazení a jas, aby byly tak říkajíc více na očích.

Nově v nastavení v sekci Obecné / Zpřístupnění / Čtení lze kromě funkce Přečíst výběr zapnout i funkci Předčítat obsah obrazovky, která po potažení dvěma prsty dolů spustí i bez zapnutého VoiceOveru předčítání aktuálního obsahu displeje, což může přijít vhod například při čtení knih v aplikaci iBooks.

Siri ve své sekci v nastavení Obecné / Siri dovoluje zapnout režim tzv. „Hey Siri!“, který umožňuje zařízení dávat příkazy, aniž bychom se ho dotknuli. Podmínkou je, že zařízení musí být připojeno k napájení a každý příkaz pro Siri musíme uvodit frází „Hey Siri!“ Tato funkce může být prospěšná těm, kteří nemohou používat horní končetiny, avšak je zde stále jazyková bariéra, neboť Siri dosud neumí česky.

Další novinkou, která se přístupnosti týká spíše okrajově, jsou zvukové iMessage zprávy. Nebýt toho, že kvalita těchto zpráv je v podstatě na telefonní kvalitě, mohly by např. nevidomým sloužit zvukové klipy jako náhražka fotografií. Že tato nízká kvalita tomu zabraňuje, je rozhodně škoda.

Nové aplikace

Součástí iOS 8 je aplikace Podcasty, která není nijakým nováčkem a v App Store byla ke stažení samostatně již dříve. Co nové ovšem je, jsou aplikace Tipy a Zdraví. Zatímco aplikace Zdraví má standardní uživatelské rozhraní obvyklé pro všechny výchozí aplikace iOS a je plně přístupná, je aplikace Tipy výhradně určena uživatelům, kteří nepoužívají žádné asistivní funkce. Popisované postupy totiž nepočítají např. s gesty VoiceOveru.

Nová správa jazyků

iOS 8 nabízí přepracovanou obrazovku pro správu používaných jazyků ve VoiceOveru, která se nachází v nastavení v sekci Obecné / Zpřístupnění /VoiceOver / Čtení, dříve známá jako jazykový rotor. Kromě toho, že pro každý jazyk lze určit rychlost čtení, je možné i určit, zda má být použita zvýšená kvalita hlasu, která není tolik robotická. To jsou již poměrně známé možnosti, avšak navíc tato obrazovka nabízí přehled o tom, kolik zvýšená kvalita daného hlasu zabírá prostoru v úložišti. V případě nepoužívání lze balík zvýšené kvality smazat skrze volbu rotoru Akce, pokud se nacházíme na přepínači Zvýšená kvalita. Analogicky se zachází i s jednotlivými jazyky, a tak volba rotoru Akce může posloužit i k jejich mazání.

 • Pro anglicky mluvící uživatele přináší iOS 8 nespornou výhodu a to stabilní hlas Alex přímo z provenience Applu, jenž není závislí na syntéze firmy Nuance. Ta je sice internacionální, ale v jednotlivých jazycích se tu a tam nepředvídatelně objevují chyby, které samotný Apple ani často nemůže v době sestavení systému ovlivnit. Hlas Alex je pouze pro 64-bitové procesory Apple A7 a vyšší, tedy zařízení nejdříve z podzimu 2013 – iPhone 5S, iPad Air a iPad Mini 2.

V iOS 8 je možné navíc skrze rotor ovlivnit funkci upozaďování hrajícího zvuku, když promlouvá VoiceOver, tzv. Audio Ducking. Ten v předchozích verzích byl zapnut bez možnosti jiné volby.

Nové vstupní metody

Podtitulek z nadpisu článku „ještě více možností“ je směrován právě na vstupní metody pro zadávání textu. iOS 8 s aktivním VoiceOverem nabízí následující možnosti:

 • Fyzická bezdrátová klávesnice připojená přes Bluetooth.
 • Dotyková alfanumerická klávesnice se třemi režimy ovládacích gest:
  • Standardní psaní – každý nalezený znak na klávesnici je nutno potvrdit buď poklepáním kamkoli na displej nebo přiklepnutím druhým prstem k tomu prstu, který znak našel.
  • Dotykové psaní – každý nalezený znak se v píše ve chvíli, kdy je z displeje zvednut prst, který znak našel.
  • Psaní přímým dotykem – je de facto stejné jako standardní psaní s tím rozdílem, že lze použít i Ťukání prstem do konkrétních kláves. Tento režim je výhodný pro uživatele VOiceOveru, kteří tu a tam půjčují své zařízení běžným uživatelům, kteří si nemohou zvyknout na metody uvedené víše a nechtějí vypínat VoiceOver.
 • Diktování – vstupní metoda dovolující nadiktovat text hlasem a to i v češtině.
 • Rukopis – vstupní metoda dovolující po přeladění rotoru na příslušnou volbu kreslit prstem na displej tvary tiskacích písmen.
 • Braillský vstup na displej – vstupní metoda zobrazující na displeji braillskou klávesnici pro zadávání textu v Braillově písmu.

Výchozí dotykové klávesnice v iOS jsou při aktivním VoiceOveru prakticky nejpomalejší vstupní metodou. Naštěstí s iOS 8 přichází funkce diktování, která po svém povolení zobrazuje vlevo vedle mezerníku tlačítko Diktovat. Funkce je aktivní jen u národních klávesnic, které pro daný jazyk diktování podporují.

Funkce Braillský vstup na displej má výhodu oproti aplikacím typu MBraille, že je využitelná odkudkoli, na druhou stranu nenabízí gesta pro pohotovou editaci textu. Pokud se rotor přeladí na volbu Braillský vstup na displej, jsou dostupné gesta braillské klávesnice. Při psaní je vhodné zařízení držet na šířku s prsty obou rukou nad displejem tak, aby tvořily tvar otevřeného písmene V. Mezi ovládací gesta patří:

 • Současný dotyk prsty na místech odpovídajících bodů – vloží příslušný braillský znak.
 • Potažení třemi prsty vlevo/vpravo – přepíná mezi zkratkopisem, šestibodem a osmibodem, přičemž osmibod je dostupný pouze na iPadu a zkratkopis pro jazyky, které jej podporují (zejména angličtina).
 • Podržení prstu na displeji a jeho tažení – Oznamuje při tažení prstu po displeji, který bod je právě na aktuální pozici, a dovoluje tak prozkoumat rozložení bodů na displeji.
 • Švihnutí doprava jedním prstem – vpíše znak mezery.
 • Švihnutí vpravo dvěma prsty – Vpíše znak konce řádku (ekvivalent ke klávese Enter).
 • Švihnutí doleva jedním prstem – smaže poslední znak (ekvivalent ke klávese Backspace).
 • Švihnutí nahoru/dolů – dovoluje vybrat z návrhů automatických oprav.

Česká tabulka neobsahuje bohužel pro šestibod korektní znaky s diakritikou, což využití v našich končinách dosti komplikuje.

Hlášení chyb

Chybná tabulka pro braillský šestibodový vstup není bohužel rozhodně jediná chyba, která se v iOS 8 objevila. Ač vývojáři aplikací měli systém k dispozici tři měsíce před oficiálním vydáním, nepodařilo se zdaleka vyřešit všechny problémy. Ty se zejména projevovaly na nejstarších podporovaných zařízeních, tedy iPhone 4S a iPad 2. Uživatele v prvních verzích iOS 8 trápily zejména restarty funkce VoiceOver při čekání na odezvu aplikací. S iOS 8.1 byly nejvážnější problémy prakticky vyřešeny a to zajisté i díky zpětné vazbě od uživatelů, proto je vhodné na tomto místě si uvést, jak některé nestandardní chování systému iOS s aktivním VoiceOverem nahlásit na příslušná místa ve firmě Apple.

 1. Poslat e-mail na adresu accessibility@apple.com a uvést následující údaje:
  • Stručný popis problému.
  • Jak často k chybě dochází?
  • Seznam kroků, které je nutné učinit, aby se chyba projevila.
  • Popis toho, co je očekáváno, že se má stát, když se vykonají uvedené kroky výše.
  • Popis toho, co se nyní stane, když se vykonají uvedené kroky výše.
  • Informace o zařízení (hardware) a verzi systému (software), které byly při objevení chyby použity.
 2. Zaregistrovat se zdarma na webu bugreport.apple.com, který uživatele sám vede k tomu, aby zadal potřebné informace k objevené chybě.

Pro naše uživatele je situace ztížena tím, že veškerá hlášení musí být podána v angličtině. Za sepsání těch pár vět to ale stojí, neboť v ideálním případě bude chyba opravena nebo aspoň Apple bude mít zpětnou vazbu na kvalitu vydávaných sestavení systému iOS.

Video

Autorem článku je Roman Kabelka.

Radek Pavlíček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..