Archiv štítku: Rukopis

Využití funkce Rukopis ve Voice Overu pro iOS

iOS 7 přinesl zrakově postiženým uživatelům odečítače VoiceOver mimo jiné novou funkci Rukopis. V tomto článku se podrobněji podíváme na její použitelnost, vysvětlíme si, jak za pomoci Rukopisu psát a k čemu dalšímu lze funkci Rukopis využít.

Primárním účelem funkce Rukopis je umožnit pohodlné psaní textu prostým „malováním“ písmen prstem na displeji. Lze se tak vyhnout některým obtížím, které jsou spojené se psaním na virtuální klávesnici. Na druhou stranu i Rukopis má svá omezení. Rukopis tedy rozhodně není funkce vhodná pro každého uživatele a každou situaci, někdy však může být její použití mnohem příjemnější než použití virtuální klávesnice. Kdo a kdy může Rukopis využít, naznačí několik následujících bodů, které jej srovnávají s virtuální klávesnicí.

Výhody Rukopisu oproti virtuální klávesnici

 • Při pohybu po klávesách virtuální klávesnice musíte neustále přesně slyšet hlasovou odezvu. To je problém v jakémkoli trochu hlučném prostředí. Při psaní Rukopisem nejste na hlasové odezvě tolik závislí, i v hlučnějším prostředí je psaní Rukopisem schůdné.
 • Při psaní na virtuální klávesnici musíte znát nazpaměť rozložení písmen a dalších znaků. To je sice samozřejmost pro každého nevidomého uživatele počítače, ale mobily a tablety mohou používat i lidé, kteří s počítači nepracují a doposud klávesnici znát nepotřebovali.
 • Psaní na virtuální klávesnici na mobilu může dělat problémy lidem se špatnou jemnou motorikou, protože klávesnice je poměrně malá.

Nevýhody Rukopisu oproti virtuální klávesnici

 • Není možné psát písmena s háčky a čárkami. Rukopis lze tedy využít jen pro texty bez diakritiky např. pro SMS.
 • Nevidomý uživatel musí znát černotiskovou podobu písmen a dalších znaků. Ne všichni nevidomí znají vizuální podobu všech znaků natolik, aby je systém při psaní prstem na displej spolehlivě rozpoznával. Proto bude Rukopis možná častěji používán lidmi se zbytky zraku nebo těmi, kteří přišli o zrak ve vyšším věku a podobu písmen mají dobře v paměti.

Jak zapnout funkci Rukopis

Ve výchozím nastavení VoiceOveru je Rukopis vypnutý. Abychom jej tedy mohli začít využívat, je třeba jej zapnout. Protože k Rukopisu budeme přistupovat pomocí rotoru, zapínáme jej právě v nastavení položek rotoru:

 1. Z první plochy otevřete položku Nastavení a dále položky Obecné, Zpřístupnění VoiceOver a Rotor.
 2. V seznamu možných voleb Rotoru přejděte na položku Rukopis a poklepejte na ni. VoiceOver poté ohlásí „vybráno“. Od této chvíle bude Rukopis dostupný přes gesto rotoru.

Jak se během psaní přepnout na Rukopis

Kdykoli jste v režimu vstupu textu do aktivního editačního pole a ve spodní části obrazovky je zobrazena virtuální klávesnice, můžete Rukopis aktivovat jediným gestem rotoru ve směru hodinových ručiček. Volba Rukopis je v rotoru jen v situacích, kdy ji můžete reálně využít a vždy je to první položka po směru hodinových ručiček bez ohledu na pořadí položek ve výše popsaném nastavení rotoru.

Jakmile je Rukopis aktivní, přestanou fungovat všechna běžná gesta VoiceOveru. Displej vám v tu chvíli bude sloužit pro psaní znaků a pro několik speciálních gest Rukopisu, která jsou popsána níže. Jediné standardní gesto, které máte k dispozici, je opět rotor, kterým režim Rukopisu opět deaktivujete. A nyní k tomu hlavnímu…

Jak psát v režimu Rukopisu

V následujících bodech je shrnuto vše, co je potřeba pro psaní Rukopisem vědět.

 • Šviháním třemi prsty vzhůru či dolů se cyklicky přepínáte mezi vkládáním malých písmen, velkých písmen, číslic a interpunkčních znamének. Klepnutím třemi prsty zjistíte, v jakém z těchto režimů právě jste.
 • Písmena je třeba psát jedním tahem případně jen s velmi krátkým zdvihem prstu. Jakmile zdvihnete prst na delší dobu, systém vyhodnotí váš dosavadní tah prstem a vloží písmeno, které v tahu poznal. Jak tedy napsat například písmeno X? Buď se musíte po už napsané čáře prstem vrátit ke středu, abyste udělali ještě čáry v kolmém směru, nebo opravdu uděláte dvě samostatné čáry, ale prst musíte zdvihnout skutečně jen na okamžik. S krátkým zdvihem je třeba psát i měkké I, kdy je třeba udělat samostatnou tečku nad písmenem – kolmá čára bez tečky by totiž byla interpretována jako L.
 • Písmena můžete na displej malovat jako malá i velká, tiskací i psací. Jestli se pak do textu vloží malé nebo velké písmeno, je totiž určeno režimem, který přepínáte šviháním třemi prsty. Je tedy dobré pro každé písmeno si zjistit, v jaké podobě ho systém rozpozná nejspolehlivěji a tuto podobu potom používat. Například když se budete snažit napsat velké tiskací D, systém je může často zaměňovat za O. Tomu můžete předejít tím, že D bude psát jako malé tiskací písmeno.
 • Chybné písmeno smažete švihnutím dvěma prsty vlevo.
 • Mezeru vložíte švihnutím dvěma prsty vpravo.
 • Švihnutím dvěma prsty vzhůru či dolů zaměníte poslední zadaný znak za nějaký další, který mu je podobný. To je důležité zvlášť při psaní některých interpunkčních znamének. Když například v režimu zadávání interpunkce chcete zadat pomlčku, nestačí jen prstem udělat vodorovnou čáru. Ta je totiž vždy interpretována jako podtržítko. Je tedy třeba švihnout dvěma prsty dolů a podtržítko bude nahrazeno pomlčkou jako nejpodobnějším znakem. Také čárku ve větě je vhodné zadávat tak, že napíšete tečku, a poté ji švihnutím dvěma prsty dolů změníte na čárku. Když se totiž budete snažit napsat přímo čárku, bude interpretována spíše jako lomítko či svislá čára.

Nyní jsme tedy teoreticky vysvětlili jak psát na iPhonu Rukopisem, nicméně u této funkce je více než kdekoli jinde důležitá praxe. Aby systém spolehlivě rozpoznával, jaká písmena píšete, je třeba věnovat trochu času zkoušení všech možných znaků. Nakonec pro každý znak zjistíte, zda je lépe psát jej jako malé či velké písmeno a jak vést tahy prstem, abyste psali co nejrychleji a s minimem chyb.

Další využití Rukopisu

Kromě psaní je možné funkci Rukopis využívat také k rychlému vyhledávání aplikací a pohybu na webu.

Vyhledávání aplikací Rukopisem

Tato funkce vyhledává aplikace na všech plochách a ve všech složkách. Jde o trochu rychlejší alternativu k vyhledávání aplikací přes Spotlight. Při vyhledávání aplikací pomocí Rukopisu postupujte takto:

 1. Přejděte na jakoukoli plochu.
 2. Jedním pootočením rotoru ve směru hodinových ručiček se přepněte do Rukopisu.
 3. Napište jedno či více počátečních písmen z názvu hledané aplikace. Po zadání každého písmene hlas oznámí, kolik aplikací odpovídá dosud zadaným písmenům. Pokud byste zadali chybné písmeno, smažete je standardně švihnutím dvěma prsty vlevo.
 4. Šviháním dvěma prsty vzhůru či dolů můžete cyklicky procházet vyhledané aplikace.
 5. Poklepáním jedním prstem vybranou aplikaci spustíte a režim Rukopisu se ukončí.

Pohyb na webu pomocí Rukopisu

V režimu Rukopisu se lze pohybovat po webových prvcích různého typu. Nicméně množství typů prvků je dosti omezené, jak je uvedeno níže. To výrazně snižuje použitelnost této funkce. Pro pohyb po webu pomocí Rukopisu postupujte takto:

 1. Na stránce ve webovém prohlížeči se jedním gestem rotoru ve směru hodinových ručiček přepněte do Rukopisu.
 2. Napište písmeno odpovídající typu prvků, po kterých se chcete pohybovat. Lze použít tato písmena:
  • F – formulářové prvky.
  • N – nadpisy.
  • O – obrázky.
  • S – prvky stejného typu.
  • T – tlačítka.
 3. Šviháním dvěma prsty vzhůru či dolů se potom budete pohybovat po všech prvcích zadaného typu, které na aktuální stránce jsou.
 4. Až takto přejdete na požadovaný prvek, gestem rotoru se vraťte k běžnému režimu pohybu po stránce.

Závěrem

Funkce Rukopis může být pro některé uživatele zajímavou alternativou psaní textu na iPhonu. Její využití je ale limitováno požadavkem na dobrou znalost vizuální podoby znaků a také tím, že momentálně nepodporuje psaní znaků s českou diakritikou. Určitě je ale dobré o této možnosti vědět, protože každý další způsob jak do dotykového zařízení zadávat text zvyšuje použitelnost těchto mobilních zařízení.

Autorem článku je Honza Šnyrych, článek je převzat z webu Spektry.

Copyright Spektra v.d.n., 2014
Tento text je možné používat a dále šířit, pokud nebude měněn ani jinak upravován a vždy bude uveden jeho zdroj, copyright a odkaz na původní text.