Archiv štítku: Braillský řádek

Pozvánka do 7. ročníku národní soutěže ve čtení a psaní na elektronickém braillském řádku

V rámci celostátní soutěže ve čtení a psaní Braillovým písmem vyhlašuje SONS ČR, z. s. VII. národní soutěž ve čtení a psaní na elektronickém braillském řádku. Vítán je každý, kdo si chce ověřit i prohloubit dovednosti spojené s využitím Braillova písma v době elektronické komunikace.

Základní informace

 • Termín soutěže: sobota 22. října 2022, 9:00-16:00.
 • Místo konání: sídlo SONS, krakovská 1695/21, Praha 1
 • Délka přípustných řádků: 12-40 znaků (soutěžící přinesou vlastní zařízení včetně potřebného příslušenství, pořadatel může ve výjimečných případech řádek při soutěži poskytnout, pokud to bude dohodnuto předem).
 • Zařízení, u kterých budou řádky sloužit jako vstupně/výstupní periferie: přenosné osobní počítače, tablety, chytré telefony (soutěžící přinesou svoje přístroje včetně potřebného příslušenství).
 • Přípustné operační systémy Windows, iOS.
 • Disciplíny:
  • hlasité čtení na čas;
  • diktát na přesnost;
  • úprava nesprávně uspořádaného textu na přesnost v omezeném čase;
  • odeslání soutěžních výstupů na zadanou adresu elektronické pošty v omezeném čase.
 • Povolené editory: Poznámkový blok, Poznámky, AccessNote apod.
 • Hlasový výstup zakázán.
 • Interní editor brailského řádku/zápisníku zakázán.
 • Přihlášky povinně na dvě adresy elektronické pošty: zora-objednavky@sons.cz; volejnik@sons.cz.
 • Údaje v přihlášce:
  • jméno a příjmení soutěžícího;
  • kontakt (mobil, e-mail);
  • značka a model použitého řádku;
  • typ vstupně/výstupního zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon);
  • použitý operační systém;
  • zvláštní požadavky a poznámky.
 • Na účast v soutěži, ani na výhru není právní nárok.
 • Změna podmínek soutěže včetně jejího zrušení je vyhrazena.
 • Případné dotazy směřujte na shora uvedené adresy elektronické pošty.
 • Uzávěrka přihlášek: pátek 14. října 2022, 23:59.

Těším se na tvrdé, leč přívětivě vedené klání, za což budiž soutěžícím odměnou hodnotné ceny.

Rudolf Volejník

Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma 2022

Redakce časopisu pro zrakově postižené Zora ve spolupráci s krajskými koordinačními radami SONS vyhlašuje v roce 2022 pro zrakově postižené tyto soutěže:

 1. čtení Braillova písma,
 2. psaní na mechanickém braillském psacím stroji,
 3. psaní na tabulce,
 4. psaní na počítačové klávesnici,
 5. samostatná soutěž v práci s elektronickým braillským řádkem.

Všechny soutěže (s výjimkou soutěže 5) jsou postupové. V květnu a červnu proběhnou krajská kola, z nichž budou vítězové z jednotlivých disciplín postupovat do celostátního finále, které bude doplněno do 20 účastníků v každé disciplíně podle dosažených výsledků z krajských kol. Finále se uskuteční v říjnu v Praze.

Soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu vypsaných disciplín v rámci jednoho kraje.

Při menší účasti než 5 osob v kraji se dohodnou krajští koordinátoři s dalším (nejlépe sousedním, ale není podmínkou) krajem na spojení soutěže do jedné akce, v níž bude pořadí podle výsledků, tj. pro vyhlášení vítězů nikoli dělené podle krajů. Kvůli celostátnímu finále a evidenci je však třeba výsledky podle krajů uvést – tj. v tabulce výsledků uvést, který kraj jednotliví účastníci reprezentovali. Pokud tedy budou sloučeny dva kraje do jedné soutěže, automaticky postupujícím je vítěz této „dvoukrajové“ soutěže. O jednoho účastníka více pak bude vybráno ze soutěžících na druhých a dalších místech, aby počet účastníků celostátního finále byl 20 osob, a to již jen podle bodových výsledků, bez ohledu na to, kde byly body získány.

1. Soutěž ve čtení Braillova písma

Soutěžící ve čtení Braillova písma jsou rozděleni do dvou kategorií:

 • A) zrakově postižení, kteří prošli výukou Braillova písma na 1. stupni základní školy,
 • B) později osleplí.

Každá kategorie soutěží zvlášť, čte se na čas neznámý text (kategorie A o délce 200 slov, kategorie B o délce 100 slov). Při hodnocení se za každé nesprávně přečtené slovo připočítá jedna vteřina.

Texty na čtení budou jednotné (kategorie B je dočte do slova č. 100), zajistí je redakce a zašle k rukám pověřených krajských koordinátorů týden před konáním soutěže. Krajští koordinátoři včas nahlásí počet startujících, aby každý soutěžící ve čtení Braillova písma obdržel nepoužitý text.

2.-4. Soutěže v psaní

Soutěžící si může přinést svůj mechanický braillský psací stroj, případně tabulku, klávesnici. Ostatním bude zařízení zapůjčeno.
Po dobu dvou minut se píše neznámý text podle individuálního diktátu (v celostátním finále je v psaní na počítačové klávesnici stanoven časový limit na 5 minut, pro krajská kola doporučeno stejné pravidlo).

Při hodnocení se od dosaženého počtu napsaných znaků odečítají chybně napsané znaky.

5. Práce s elektronickým braillským řádkem

Tato soutěž bude pouze celostátní a proběhne ve stejném termínu jako celostátní kolo všech ostatních soutěží. Soutěžící mohou použít krátké i dlouhé řádky.
Základní disciplíny: čtení na čas, diktát na přesnost, úprava textu (změna vyhrazena). Podmínkou soutěže je účast nejméně 12 osob. Přesnější informace očekávejte během první poloviny roku v tištěných i elektronických komunikačních kanálech SONS a spřízněných subjektů.

A nyní zpět k soutěžím 1.-4.

Žádáme o sdělení závazného termínu krajského kola s počtem přihlášených do redakce Zora na adresu zora-objednavky@sons.cz do konce března 2022, aby bylo možné včas delegovat komisaře za redakci, v případě souběhu pak event. provést po dohodě korekci. Definitivní přihlášky do krajských kol zašlete rovněž v kopii na stejnou e-mailovou adresu. Výsledky jednotlivých krajských kol budou zveřejněny na webových stránkách SONS. Doporučujeme, aby uzávěrka závazných přihlášek byla stanovena nejpozději 14 dní před konáním krajského kola. Redakce je připravena vyslat na krajské kolo rozhodčího – komisaře, je však třeba koordinovat termíny konání (max. tři v jednom termínu).

Ústředí SONS ČR poskytne účastníkům celostátního kola soutěží občerstvení. Nejlepší soutěžící budou odměněni věcnými cenami. Při krajských kolech zajistí ceny krajské koordinační rady, finálové ceny zajistí ústředí.

Obracíme se na jednotlivé krajské koordinátory, aby soutěže maximálně propagovali a využili všechny dostupné prostředky, jak oslovit co největší počet zrakově postižených a motivovat je k účasti.

Formulář přihlášky zašle na vyžádání redakce Zory.

Pro dobrou organizaci soutěží je třeba zajistit jednu větší místnost, v níž budou shromážděni účastníci a kde bude podáváno občerstvení a dvě místnosti pro vlastní průběh soutěží. Jednu z nich doporučujeme užívat pro soutěže ve čtení, druhou vybavit pro soutěž v psaní, tzn. zajistit minimálně 2 pravoruční mechanické braillské psací stroje, 1 obouruční mechanický braillský psací stroj, 1 počítač s klávesnicí, 1 tabulku formátu A4 s bodátkem.

Dále je třeba zajistit pro plynulý chod soutěží dvě dvojice (rozhodčí + diktující) vybavené stopkami a nejméně další čtyři pořadatele (doprovody, občerstvení, pomoc při nezbytné administrativě). Soutěžící vstupují do soutěžních místností jednotlivě.

Do týdne po skončení krajského kola je nutno s kompletními výsledky zaslat do redakce Zory i závaznou přihlášku vítězů do celostátního finále.

Bezpapírový brajl: pozvánka na první soutěž Visegrádské čtyřky v práci s braillskými displeji

Sotva zaklapneme dveře za naší tradiční soutěží ve čtení a psaní bodového písma pořádanou vydavatelstvím Zora SONS, vynořuje se na obzoru soutěž nová. Země Visegradské čtyřky (Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko) se v letošním roce rozhodly přispět činem k prosazování braillské gramotnosti prostředky 21. století. Za tím účelem se ve dnech 13. až 15. května 2020 uskuteční v Budapešti mezinárodní soutěž v práci s braillskými elektronickými zobrazovači. Podmínkou jsou však národní kvalifikace O té české se dovíte v následující pozvánce k účasti, kterou připravil Rudolf Volejník.

Do národní kvalifikační soutěže se mohou hlásit jak uchazeči s krátkými brailskými řádky, které mají dvanáct nebo čtrnáct znaků, tak uchazeči se čtyřicetiznakovými řádky. Národní soutěž se bude konat v sobotu 14. března 2020 od 9:00 do 16:00 s polední přestávkou v sídle SONS, Krakovská 1695/21, Praha 1.

Jaké vás čekají disciplíny

  Nejprve to bude čtení na rychlost. Disciplína je podobná čtení z listu papíru. U nás však nepočítáme přečtená slova za dvě minuty, ale měříme čas, za který přečtou jednotliví soutěžící stejný text.

 • Ve druhé disciplíně si ověříme, jak přesně umíme napsat diktovaný text a jak pečlivě jej dokážeme ve stanoveném časovém limitu opravit. A je žádoucí dávat opravdu velký pozor: i nadbytečná mezera se počítá za chybu, která může rozhodnout o našem umístění.
 • Třetí disciplína je nejzapeklitější. Po soutěžících se chce, aby sestavili rozházený text do správného řazení. Jedná se zpravidla o báseň a při správném uspořádání jednotlivých veršů nám pomáhá rým (někdy docela složitý), význam a občasné číslování řádků.
 • Poslední disciplína je proti všem ostatním hračkou. Soutěžící pošlou svůj diktát a báseň elektronickou poštou na centrální počítač poroty.

Jaké technické vybavení je zapotřebí

 • Soutěžící si přinesou vlastní brailský řádek (buď dvanácti nebo čtrnáctiznakový, popřípadě čtyřicetiznakový), vybavený osmibodovou zadávací klávesnicí. Řádky o jiném počtu znaků nebudou připuštěny. Řádky si nezapomeňte dostatečně nabít.
 • Soutěžící si přinesou vlastní iPhony, popřípadě iPady.

K dispozici bude přiměřená technická podpora, která může pomoci před soutěží s propojením řádku a iPhonu/iPadu nebo s nabitím zařízení společnosti Apple. Je však vysoce nepravděpodobné, že budou k dispozici náležité nabíječe k jednotlivým typům brailských řádků.

Pokud to bude předem dohodnuto, může být soutěžícímu zapůjčen 14znakový řádek BraillePen nebo 40znakový řádek Alva Comfort. Jedná se však o krajní možnost – soutěžit s řádkem, na který nejsme zvyklí, je totiž spíše nevýhodou.

Pracovat se bude v prostředí odečítače VoiceOver s editorem Poznámky. Hlasová podpora bude umožněna jen u některých disciplín (nezapomeňme, že jsme na brailské soutěži!). S PC a operačním systémem Windows se nepočítá.

Do národního kvalifikačního kola soutěže v práci s elektronickými brailskými řádky se hlaste individuálně na tyto dvě adresy elektronické pošty: urbanek@sons.cz a volejnik@sons.cz (dbejte, prosím, abyste použili pro přihlášku obě shora uvedené adresy); přihlášky v listinné podobě se nepřijímají. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu elektronické pošty, na kterou vám budou těsně před soutěží do vašeho iPhonu/iPadu zaslány soutěžní materiály, číslo mobilního telefonu, název vašeho brailského řádku a další informace, které považujete za nutné.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 9. března 2020. Hlaste se, prosím, co nejdříve; počet účastníků je omezen na 12 uchazečů. Do mezinárodní soutěže visegradské čtyřky v Budapešti, dotované velmi hodnotnými cenami, postupují tři vítězové národního kola.

Logistické údaje závazné pro účastníky soutěže

 • Místo konání národního kvalifikačního kola: sídlo SONS, Krakovská 1695/21, Praha 1.
 • Datum konání národního kvalifikačního kola: sobota 14. března 2020.
 • Příchod: 9:00.
 • Vyhlášení výsledků: přibližně v 15:00.
 • Přesnější informace budou přijatým uchazečům včas zaslány.

Přeju hodně štěstí a těším se na osobní setkání.