Eureka A4 – Referenční Příručka

17 Překladač Basicu

17.1 Povely Basiku

Následující povely je možno používat pouze v konverzačním režimu.
Nemohou být součástí programu. 

CONT
	(continue = pokračuj); kont

Tento povel způsobí, že po přerušení se bude pokračovat ve
vykonávání programu. Přerušení se způsobí buď stiskem přeřazené
funkční klávesy 1 nebo provedením povelu STOP. Povšimněte si, že
program nemůže pokračovat povelem CONT poté, co došlo k chybě,
poté, co program normálně skončil nebo pokud program ještě nebyl
spuštěn. V tomto případě Basic řekne "pokračování nedovoleno".


DIR
	(directory = adresář); dir

Tento povel vyvolá adresář disku, stejně jako přeřazená funkční
klávesa 5. Můžete procházet adresářem pomocí kurzorových šipek.
Stiskem klávesy Nový řádek zavedete aktuální soubor. 


EDIT
	(edit = upravuj); edit

Tento povel umožňuje provádět změny programového řádku, aniž by
se musel opsat. Syntax je

		EDIT číslo_řádku

Pokud řádek existuje,  je vysloven,  načež začnou fungovat
kurzorové šipky. Můžete se pohybovat doleva a doprava, mazat
znaky nebo vkládat nový text. Stiskem klávesy Nový řádek se
editace ukončuje. Je také možno používat vyslovovací povely
(kombinace mezerníku a kurzorových šipek).


FREE
	(free = volno); frí

Tento povel vám oznámí, kolik volných bytů zbývá v paměti. Je
ekvivalentní stisku přeřazené funkční klávesy 8.


LIST 
	(list = výpis); list

Tento povel vypisuje program. Pokud není zadáno číslo řádku,
výpis začne prvním řádkem. Jinak začne udaným číslem řádku. Výpis
programu může být přerušen stiskem přeřazené funkční klávesy 1
(klávesa přerušení). Pokud během vyslovování řádku stisknete
klávesu,  vyslovování se přeruší a přejde na další řádek.
Stisknutí funkční klávesy 2 je ekvivalentní povelu LIST.


LLIST

Tento povel pracuje stejně, jako LIST. Výpis programu však
směřuje na tiskárnu. 


LOAD
	(load = zaveď); loud

Povel umožňuje zavést (nahrát) program z disku. Syntax je

		LOAD "jméno_souboru"

Přeřazená funkční klávesa 5 provede totéž, jako byste napsali
LOAD a uvozovky. Ukončovací uvozovky jsou nepovinné. Pokud místo
jména souboru napíšete otazník a stisknete Nový řádek, dostanete
se do adresáře  disku.  V  adresáři  se  můžete pohybovat
prostřednictvím šipek a zavést aktuální soubor stiskem klávesy
Nový řádek.


LPRINT

Tento povel pracuje stejně, jako příkaz PRINT. Na rozdíl od něj
výstup směřuje na externí tiskárnu, nikoli na virtuální obrazovku
ani na reproduktor. 


NEW 
	(new = nový); ňú

Tento příkaz maže paměť. Dojde ke smazání všech programových
řádků a všech proměnných.


RENUM
	(renumber = přečísluj); renum

Povel přečísluje programové řádky. Syntax je

		RENUM počáteční_číslo , přírůstek

Dojde k přečíslování celého programu tak, že se první řádce
přiřadí počáteční číslo (první parametr povelu). Následující
řádky mají číslo předchozího řádku zvětšené o přírůstek. Pokud
není uvedena hodnota přírůstku, bere se 10. Pokud není uvedeno
počáteční číslo, začne se od 10.


RUN
	(run = běž); ran

Tento povel spustí běh programu. Je možno uvést číslo řádku. Pak
se program spustí od udaného čísla řádku. RUN je ekvivalentní
funkční klávese 1.


SAVE
	(save = ulož); sejv

Povel umožňuje uložit program na disk. Syntax je

		SAVE "jméno_souboru"

Stisknutí funkční klávesy 5 je ekvivalentní napsání SAVE a
prvních uvozovek. Druhé uvozovky jsou nepovinné. Programové
soubory se ukládají s příponou BAS. Jsou uloženy v binárním kódu
a nejsou čitelné textovým procesorem.17.2 Příkazy Basiku


Všechny následující příkazy mohou být použity v programech.
Některé ale nemohou být použity v konverzačním režimu.


BEEP
	(beep = pípnutí); bíp

Tento příkaz způsobí, že Eureka krátce pískne.


CLEAR
	(clear = vymaž); klír

Příkaz maže všechny proměnné. Pokud je za příkazem uveden
numerický výraz, příkaz umožňuje přidělit více místa řetězcovým
proměnným. Implicitně je pro řetězce vyhrazeno 256 znaků. Syntax
je
		CLEAR výraz

kde nepovinný výraz udává celkovou délku řetězcových proměnných.


CLICK
	(click = cvaknutí); klik

Tento příkaz způsobí, že Eureka vydá slyšitelný cvakavý zvuk,
jeden z dvaceti možných zvuků. Syntax je

		CLICK číslo_zvuku

kde číslo zvuku je v rozsahu 0 až 19. Povaha zvuku je ovliňována
také příkazem PITCH.


CURSOR

Příkaz umožňuje určit, v jaké pozici na virtuální obrazovce bude
umístěn další znak generovaný příkazem PRINT. Syntax je

		CURSOR x,y

kde x je číslo sloupce v rozsahu 0 až 79; y je číslo řádku v
rozsahu 0 až 23. Souřadnice 0,0 jsou v levém horním rohu
obrazovky. 


DATA

Klíčové slovo DATA uvádí seznam číselných nebo řetězcových
konstant, které potom čte příkaz READ. Příkazy DATA se mohou
vyskytnout kdekoli v programu. Aby je příkaz READ mohl číst, není
třeba, aby již byly provedeny. Syntax příkazu je

		DATA const1, const2, const3, ... atd.

Konstanty jsou odděleny čárkami. Řetězcové konstanty, pokud
neobsahují mezery, čárky nebo středníky, nemusejí být uzavřeny v
uvozovkách.


DEF FN
	(define function = definuj funkci); def

Tento příkaz umožňuje definovat uživatelskou funkci. Syntax je

		DEF jméno(argument)=výraz

Jméno musí být složeno ze znaků "FN", za nimiž bez mezery
následuje jedno nebo dvě písmena. Funkce se volá tímto jménem.
Například, příkaz

		DEF FNA(X)=X*1.2345

definuje funkci, která násobí argument hodnotou 1.2345. Funkci je
možno volat například takto:

		Y=FNA(5)

Po provedení tohoto příkazu bude mít Y hodnotu 5*1.2345, což je
6.1725. 

Argument v příkazu DEF, uzavřený v závorkách, je formální
parametr. Může se (ale nemusí) použít v následujícím výrazu. Jeho
použití v příkazu DEF neovlivní proměnnou se stejným jménem
kdekoli v programu. Při volání funkce se formální parametr
nahradí skutečnou hodnotou argumentu.


DIM
	(dimension = rozměr); dim

Tento příkaz definuje pole a jejich dimenze. Zavádí se tím
indexovaná proměnná (vektor, matice). Nejnižší index pole je
nula, nejvyšší index je číslo, udané v příkazu DIM. Pokud se
použije indexovaná proměnná bez předchozí definice příkazem DIM,
má v každém indexu implicitní dimenzi 10.

Syntax příkazu DIM je

		DIM proměnná(index1, index2, .... atd)

Pole nesmí být definováno (dimenzováno) vícekrát. Pokud se o to
pokusíte, má to za následek chybové hlášení.

Příklad:
Dvourozměrnou matici o šesti řádcích a pěti sloupcích definujeme
příkazem
		DIM M(6,5)

Je tím zavedena dvourozměrná indexovaná proměnná M(x,y).

Pak můžeme využívat prvky matice označené 

	M(1,1), M(1,2) ... M(1,5)
	M(2,1), M(2,2) ... M(2,5)
		......
	M(6,1), M(6,2) ... M(6,5)

přičemž indexy mohou být výrazy i konstanty. 


END
	(end = konec); end

Tento příkaz ukončí vykonávání programu. Pokud v programu nejsou
žádné další řádky, není třeba příkaz END používat, program skončí
sám od sebe. 


ERASE
	(erase = smazat); irejs

Příkaz vymaže obsah virtuální obrazovky.


FOR
	(for = pro); for

FOR zahajuje cyklus, který se opakuje po daný počet opakování.
Syntax je

	FOR proměnná=výraz1 TO výraz2 STEP výraz3

Klíčové slovo STEP a výraz3 jsou nepovinné. Když program přijde
poprvé k FOR, řídicí proměnné se přiřadí hodnota výrazu 1. Pak se
vykonávají příkazy, následující za FOR, až se dojde k příkazu
NEXT. Proměnná se pak zvětší o hodnotu výrazu 3 (může být též
záporná). Implicitní hodnota inkrementu je +1. Pak se provede
porovnání s výrazem 2. Pokud hodnota proměnné je menší, než
hodnota výrazu 2, program se vrací k prvnímu příkazu za příkazem
FOR. V opačném případě se cyklus ukončí a program pokračuje
prvním příkazem za příkazem NEXT. 

Protože porovnání se provádí až na konci příkazů uzavřených v
cyklu, cyklus se provede nejméně jednou. Řídicí proměnná cyklu
nemůže být řetězcová nebo indexovaná proměnná. 


FORMAT

Tento příkaz umožňuje určit formát (tiskovou podobu) numerických
hodnot, generovaných příkazy PRINT a LPRINT. Příkaz má tři možné
formy syntaxe:
 
  1) Normální formát:		FORMAT 0
   
   Při normálním formátu Basic vytváří nejkratší možný řetězec.
  
  2) Pevná desetinná tečka:	FORMAT 1,p,z
   
   V tomto formátu výraz p určuje počet míst před desetinnou
   tečkou a výraz z počet míst za desetinnou tečkou.
  
  3) Exponenciální formát:	FORMAT 2,e
  
   Výraz e určuje násobek použitého (dekadického) exponentu.
   Například e=3 bude formátovat čísla v technickém formátu.GOSUB
	(go to subroutine = jdi na podprogram); gousab

Tento příkaz volá podprogram začínající na udaném čísle řádku. To
znamená, že po příkazu GOSUB výkon programu přejde na udaný
řádek. Když pak narazí na příkaz RETURN, řízení programu přejde
na příkaz bezprostředně následující za příkazem GOSUB. Syntax je

		GOSUB číslo_řádku


GOTO
	(go to = jdi na); goutu

Příkaz způsobí, že výkon programu přejde na udaný řádek. Syntax
přikazu je

		GOTO číslo_řádku

Pokud řádek udaného čísla neexistuje, vydá se chybová zpráva.


IF/THEN/ELSE
	(if-then-else = pokud-pak-jinak); if zen els

Tento příkaz způsobí podmíněné vykonání příkazů nebo podmíněný
odskok na určitý řádek. Syntax je

	IF logický_výraz THEN příkaz

nebo               
        
	IF logický_výraz THEN číslo_řádku

Pokud podmínka v logickém výrazu je pravdivá, vykoná se příkaz,
následující za THEN, nebo se přejde na číslo řádku uvedená za
THEN. Za THEN může následovat vícenásobný příkazový řádek s
příkazy, oddělenými dvojtečkami. Pokud není podmínka pravdivá,
přeskočí se celý vicenásobný řádek.

Klíčové slovo ELSE je nepovinné:

	IF logický_výraz THEN příkaz1 ELSE příkaz2

nebo
	IF logický_výraz THEN čís_řádku1 ELSE čís_řádku2

Pokud je podmínka v logickém výrazu nepravdivá, provede se příkaz
za ELSE, resp. se přejde na číslo řádku za ELSE. 


INPUT
	(input = vstup); input

Příkaz INPUT přebírá číselné nebo řetězcové hodnoty z klávesnice
a přiřazuje je proměnným. Syntax je

		INPUT prom1, prom2, prom3, ...atd.   

nebo               

		INPUT "hlášení"; prom1, prom2, ... atd.

Když Eureka narazí na příkaz INPUT, v prvním případě řekne "vlož
data" a čeká na vstup z klávesnice. V druhém případě, kde za
slovem INPUT následuje řetězcová konstanta, Eureka vysloví tento
řetězec. 

Pokud je v jednom příkazu INPUT více proměnných, můžete každou
vkládat na zvláštním řádku, t.j. každou ukončit klávesou Nový
řádek. Eureka řekne "vlož data" pokaždé, když některá proměnná
potřebuje přiřadit hodnotu. Jinak můžete vložit všechny hodnoty
na jednom řádku oddělené čárkami.

Řetězcové  konstanty,  pokud neobsahují mezery,  čárky nebo
středníky, nemusejí být uzavřeny v uvozovkách.

Pokud místo vložení dat stisknete jen klávesu Nový řádek,
proměnné bude přiřazena nulová hodnota. Řetězcové proměnné se
přiřadí nulový řetězec, to jest prázdný řetězec nulové délky.


LET
	(let = nechť); let

Tento přiřazovací příkaz  je zde jen pro  slučitelnost se
standardní definicí Basiku. Je možno jej zcela vynechat, což
znamená, že příkaz        

		LET proměnná=výraz

lze nahradit jen zápisem

		proměnná=výraz


MODE
	(mode = režim); moud

Tento  příkaz umožňuje přepínat  mezi  řádkovým  režimem a
obrazovkovým režimem práce Basiku. Implicitně je zvolen řádkový
režim, v němž všechen výstup směřuje jak do virtuální obrazovky,
tak do reproduktoru. V obrazovkovém režimu výstup směřuje pouze
do virtuální obrazovky. Pokud se obrazovka zaplní, Basic řekne
"obrazovka je plná". Pak můžete prozkoumat obsah virtuální
obrazovky a stiskem kterékoli klávesy si vyžádáte další obrazovku
dat. Syntax je

		MODE 0		řádkový režim
		MODE 1		obrazovkový režim

Mode 0 je ekvivalentní stisku funkční klávesy 3, MODE 1 je
ekvivalentní stisku přeřazené funkční klávesy 3.


NEXT
	(next = další); next

Ukončuje cyklus, vytvořený příkazem FOR. Syntax je

		NEXT proměnná

kde proměnná je řídicí proměnná cyklu, uvedená za klíčovým slovem
FOR. Pokud používáte vložené cykly, je možné ukončit několik
cyklů v jednom příkazu NEXT, za nímž následují řídicí proměnné
oddělené čárkami. Musejí však být uvedeny ve správném pořadí,
tedy řídicí proměnná nejvnitřnějšího cyklu musí být první.

Je možné uvést NEXT i bez proměnné. V tom případě bude platit pro
řídicí proměnnou nejpozději zahájeného FOR.


OFF ERROR
	(off error = vypni chyby); of eror

Tento příkaz ruší účinek příkazu ON ERROR a obnovuje normální
způsob zpracování chyb.


ON/GOSUB
(on .. go to subroutine = po .. jdi na podprogram); on gousab

Jde o podmíněný příkaz, který provede volání jednoho z několika
podprogramů podle hodnoty výrazu. Syntax je

	ON výraz GOSUB řádek1, řádek2, řádek3, ...atd.

Příkaz provede podprogram na řádku1, pokud má výraz hodnotu 1, na
řádku2, pokud má hodnotu 2 atd. Po provedení podprogramu se
program vrátí na řádek následující za příkazem ON/GOSUB. Pokud má
výraz hodnotu menší než 1 nebo větší, než počet uvedených čísel
řádek, příkaz nemá účinek.


ON/GOTO
	(on .. go to = po .. jdi na ); on goutu

Tento příkaz způsobí podmíněný skok na jeden z uvedených řádků
podle hodnoty výrazu. Syntax je

	ON výraz GOTO řádek1, řádek2, řádek3, ...atd.

Příkaz odskočí na řádek1, pokud výraz má hodnotu 1, na řádek2,
pokud má hodnotu 2 atd. Pokud má výraz hodnotu menší než 1 nebo
větší, než počet uvedených čísel řádků, příkaz nemá účinek.


ON ERROR 
	(on error = po chybě); on eror

Tento podmíněný příkaz umožňuje odskočit na určité místo programu
v případě, že dojde k programové chybě. Za normálních okolností
chyba způsobí zastavení programu a vyslovení chybového hlášení.
Syntax přikazu je

		ON ERROR GOTO číslo_řádku

Po provedení tohoto příkazu se po každé chybě přejde na udané
číslo řádku. K normálnímu zpracování chyb se lze vrátit příkazem
OFF ERROR.


PITCH
	(pitch = výška); pitš

Tento příkaz umožňuje měnit výšku hlasu nebo  barvu zvuků
generovaných příkazem CLICK. Syntax je

		PITCH perioda

Hodnota výrazu "perioda" se může měnit od 0 do 255. Srozumitelný
hlas však poskytnou pouze hodnoty v přibližném rozmezí  40 - 70.
Vyšší hodnota periody má za následek nižší výšku hlasu. Hodnota
normálního hlasu Eureky je 56. Výška hlasu se dá změnit jen po
dobu běhu programu. Po zastavení nebo ukončení programu se obnoví
normální výška hlasu.


PRINT
	(print = tiskni); print

Příkaz PRINT způsobí, že Eureka promluví. Výstup směřuje také do
virtuální obrazovky. Syntax je

	PRINT výraz1 oddělovač1 výraz2 oddělovač2...atd.

Výraz může být buď číselná hodnota nebo řetězec. Oddělovač může
být buď čárka nebo středník. Středník způsobí, že další hodnota
bude následovat bezprostředně za předchozí bez mezery. Čárka
způsobí, že další hodnota se umístí na nejbližší tabelátor.
Tabelátory jsou umístěny po osmi znacích, tedy ve sloupcích
1,9,17 atd. Pro běžné účely oddělujte výrazy čárkami. Středník
používejte jen pro případ formátovaných výstupů na tiskárnu.

Pokud seznam výrazů nekončí čárkou nebo středníkem, za poslední
položkou se vytiskne návrat vozu a posuv válce. Pokud seznam
končí čárkou nebo středníkem,  další  příkaz  PRINT tiskne
bezprostředně za předchozí.
 
Pro urychlení psaní je možno nahrazovat klíčové slovo PRINT
otazníkem. Ve výpisu programu se však vždy objeví PRINT.


READ
	(read = čti); ríd

Tento příkaz přiřadí hodnoty z příkazu DATA proměnným. Syntax je

		READ prom1, prom2, prom3, ... atd.

Na položky v seznamu DATA ukazuje vnitřní ukazatel, který určuje,
která hodnota bude přiřazena příště. Na začátku programu a po
provedení příkazu RESTORE je ukazatel nastaven na první hodnotu v
seznamu DATA. Když se hodnota ze seznamu DATA přiřadí proměnné ze
seznamu READ, ukazatel se posune na další hodnotu v seznamu DATA.

Proměnné mohou být libovolných typů, ale musí odpovídat typům
odpovídajících konstant v příkazu DATA.


REM
	(remark = poznámka); rem

Nevýkonný příkaz umožňuje umístit do programu komentáře pro
zvýšení srozumitelnosti. Syntax je

		REM komentář

Komentář tvoří libovolná sekvence znaků. Komentáře jsou uvedeny
ve výpisu programu, ale neovlivňují program. Klíčové slovo REM se
dá nahradit svislou čarou |. V příkazech GOTO a GOSUB lze za
číslem řádku uvést komentář rovnou, bez REM.
	

RESTORE
	(restore = obnov); ristór

Tento příkaz vrátí vnitřní ukazatel seznamu DATA na začátek
seznamu. Následující čtení příkazem READ začíná na první hodnotě
v seznamu DATA.


RETURN
	(return = návrat); ritérn

Označuje konec podprogramu. Pokud program narazí na RETURN, aniž
předtím přišlo GOSUB, vydá se chybové hlášení. 


SAY
	(say = řekni); sej

Tento příkaz je ekvivalentní příkazu PRINT.


SOUND
	(sound = zvuk); saund

Příkaz umožňuje vytvářet zvukové efekty. Syntax je

SOUND frekvence1,frekvence2,frekvence3,frekvence4;délka;tvar

Povinná je pouze  jedna frekvence.  Více frekvencí vytváří
vícehlasý tón. Frekvence je udána v Hz, délka je udána v ms. Tvar
je určen  číslem 0  až  9.  Například  číslo  0 odpovídá
trojúhelníkovému průběhu, 1 je sinusovka. Délka a tvar jsou
nepovinné parametry. Pokud nejsou udány, zachovává se délka a
tvar z předchozího zadání.


STOP
	(stop = stůj); stop

Příkaz ukončuje program. Na rozdíl od příkazu END dojde k
vyslovení čísla řádku. 17.3 Funkce Basiku

Funkce vždy představují hodnotu, kterou je možno vyslovit nebo
přiřadit proměnné. Hodnota většiny funkcí závisí na hodnotě
výrazu,  který následuje za jménem funkce a je uzavřen v
závorkách. Tento výraz se často označuje jako argument. Většina
funkcí má jen jeden argument. Vyjímky jsou uvedeny u té které
funkce.

Funkce jsou dvojího typu - numerické, které vracejí číselnou
hodnotu, a řetězcové, které vracejí řetězec. Jména řetězcových
funkcí končí znakem dolaru $.


ABS

Vrací absolutní hodnotu čísla. Příklad: X=ABS(Y)


ASC

Vrací číslo ASCII kódu daného znaku. Argument musí být typu
řetězec. Pokud je řetězec delší než jeden znak, funkce ASC vrací
kód prvního znaku řetězce. Příklad: A=ASC("K")


ATN

Vrací arkustangentu argumentu. Hodnota je v radiánech.


CHR$

Vrací znak (řetězec), odpovídající uvedenému číslu ASCII kódu.
Jde o funkci inverzní k ASC.


COS

Vrací kosinus argumentu. Argument je v radiánech.


DATE$

Tato funkce nemá argument. Vrací řetězec, obsahující aktuální
datum. Řetězec má 10 znaků. Jsou obsazeny takto:

den v měsíci (2 znaky), mezera, měsíc (2 znaky), mezera, rok
(4 znaky).


DEC

Vrací decimální hodnotu řetězcového argumentu, který představuje
hexadecimální číslo. 
Příklad: A=DEC("FFFF") - A má hodnotu 65535.


DEG

Převede argument v radiánech na decimální stupně. Zlomky stupně
nejsou udány v minutách a vteřinách, ale jako desetinná část.


DVM

Funkce  nemá argument.  Vrací  ve voltech  hodnotu měřenou
voltmetrem.


EXP

Vrací hodnotu e (základu přirozených logaritmů) umocněnou na
hodnotu argumentu.


HEX$

Tato funkce vrátí řetězec,  který představuje hexadecimální
vyjádření hodnoty argumentu. 
Příklad: H$=HEX$(65535) - v řetězci H$ bude "FFFF"


INT

Vrací celočíselnou část čísla. 
Příklad: A=INT(5.6) - A má hodnotu 5


KEY$

Funkce nemá argument. Vrací jednoznakový řetězec, pokud byla
stlačena klávesa. Jinak vrací prázdný řetězec (řetězec nulové
délky).


LEFT$

Tato dvouargumentová funkce vrací udaný počet znaků odříznutých z
řetězce zleva.
Příklad: A$=LEFT$("ABCDE",2) - A$ bude obsahovat "AB"


LEN

Funkce vrací délku řetězce. 
Příklad: L=LEN("AHOJ") - L má hodnotu 4


LDE

Funkce vrací dekadický logaritmus argumentu.


LOG

Funkce vrací přirozený logaritmus argumentu.


MID$

Tato tříargumentová funkce izoluje udanou část řetězce. Syntax je

		MID$(string$,výraz1,výraz2)


Funkce vrací tolik znaků řetězce string$, kolik má hodnotu
výraz2, počínaje tolikátým znakem řetězce, jakou hodnotu má
výraz1. Znaky se počítají zleva.
Příklad: A$=MID$("AHOJ",2,1) - A$ obsahuje "H"


POS

Tato funkce bez argumentu vrací aktuální pozici tiskového kurzoru
v aktuální řádce. Pozice je ovlivněna příkazy PRINT a LPRINT.


RAD

Funkce převádí decimální stupně na radiány.


RIGHT$

Tato dvouargumentová funkce vrací udaný počet znaků, odříznutých
z řetězce zprava. 
Příklad: RIGHT$("PRAVO",3) vrátí "AVO".


RND

Pokud je argumentem kladné číslo, funkce vrací náhodné číslo.
Pokud je argumentem nula, vrací se ta hodnota, která se vrátila v
předchozím volání. Pokud je argumentem záporné číslo, provede se
nová inicializace generátoru náhodných čísel.


SGN

Funkce určuje, zda je argument kladný, záporný nebo nulový. Při
kladném argumentu vrací hodnotu +1, při nulovém vrací 0, při
záporném vrací -1.


SIN

Funkce vrací sinus úhlu měřeného v radiánech.


SQR

Funkce vrací druhou odmocninu kladného argumentu.


STR$

Řetězcová funkce převádí numerickou hodnotu na odpovídající
řetězec. Znaky řetězce jsou takové, jaké by byly vytištěny
příkazem PRINT.
Příklad: S$=STR$(1/3) - S$ obsahuje "0.333333"


TAN

Vrací tangentu úhlu měřeného v radiánech.


TEC

Tato funkce bez argumentu vrací vnější teplotu ve stupních
Celsia.


TEF

Tato funkce bez argumentu vrací vnější teplotu ve stupních
Fahrenheita.


TIC

Tato funkce bez argumentu vrací vnitřní teplotu ve stupních
Celsia.


TIF

Tato funkce bez argumentu vrací vnitřní teplotu ve stupních
Fahrenheita.


TIME$

Tato funkce bez argumentu vrací řetězec, obsahující aktuální čas.
Řetězec má 8 znaků. Jsou obsazeny takto:
Hodiny (2 znaky), mezera, minuty (2 znaky), mezera, sekundy (2
znaky)


VAL

Převede řetězec na jeho numerickou hodnotu. 
Příklad: A=VAL("87") - A má hodnotu 87


XPOS

Tato funkce bez argumentu vrací aktuální sloupcovou pozici
kurzoru na virtuální obrazovce. Tato pozice není ovlivněna
příkazem LPRINT, protože tento příkaz pracuje jen s externí
tiskárnou, nikoli s virtuální obrazovkou.


YPOS

Tato funkce bez argumentu vrací aktuální řádkovou pozici kurzoru
na virtuální obrazovce. Tato pozice není ovlivněna příkazem
LPRINT.


Funkce příkazu PRINT

Následující funkce lze použít jen v příkazu PRINT nebo LPRINT.


SPC 

Funkce generuje předepsaný počet mezer.
Příklad: 10 PRINT "LEFT";SPC(30);"RIGHT" - mezi LEFT a RIGHT je
30 mezer.


TAB

Funkce se používá na zarovnání tisku do svislého sloupce. První
znak následujícího tisku bude umístěn v udaném sloupci. Pokud
tisk již přešel udané místo, funkce se ignoruje. 
Příklad: 10 PRINT TAB(20);"Ahoj"


Logické operátory

Tři logické operátory AND, OR a NOT se mohou používat ke
konstrukci složitějšího logického výrazu v podmínkové části
rozhodovacího příkazu IF.

Logický součin AND dvou členů je pravdivý jen tehdy, pokud jsou
oba jeho členy pravdivé.
Logický součet OR dvou členů je pravdivý, pokud je kterýkoli jeho
člen pravdivý. 
Logická negace NOT mění pravdivý výrok na nepravdivý a naopak.

Příklad: 10 IF (A
		

Navigace