Eureka A4 – Referenční Příručka

8  Kalkulátor

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 	plus 
Funkční klávesa 2 	mínus 
Funkční klávesa 3 	krát 
Funkční klávesa 4 	děleno
Funkční klávesa 5 	mocnina
Funkční klávesa 6 	znak zpět 
Funkční klávesa 7 	vymazání znaku 
Funkční klávesa 8 	provést, zopakovat poslední výsledek 

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př sečíst do paměti 
Funkční klávesa 2 + Př odečíst do paměti 
Funkční klávesa 3 + Př číselný formát 
Funkční klávesa 4 + Př závorku otevřít 
Funkční klávesa 5 + Př závorku uzavřít 
Funkční klávesa 6 + Př vymazání paměti 
Funkční klávesa 7 + Př celkové vymazání 
Funkční klávesa 8 + Př rovná se

Výpočet provedete napsáním vzorce, např. 123*5, který ukončíte
klávesou "provést", resp. "nový řádek". Výsledek je vysloven a
současně uložen do proměnné "L". Tato proměnná vždy obsahuje
poslední výsledek.

Přiřazení hodnoty k proměnné provedete tak, že napíšete jméno
proměnné, za něj rovnítko (přeřazená funkční klávesa 8) a pak
výraz, např. A=5*6. Hodnotu proměnné přečtete napsáním jejího
jména a stlačením klávesy "provést".

Stlačením klávesy "provést"  bez předchozího vložení výrazu
spouští výpočet s konstantou. Pokud předchozí výpočet byl např.
45*8, pak opakované stlačování klávesy "provést" bude opakovaně
násobit výsledek osmi. 


Sčítání do paměti

Přičtení hodnoty do "statistické" paměti provedete vložením čísla
a stisknutím funkce "Sečíst do paměti". Používají se tyto
proměnné:

T	součet
N	počet hodnot
Q	suma čtverců

Pokud chcete slyšet např. součet, napište T a stiskněte
"provést".

Technické funkce

SIN 	sinus 
COS 	kosinus 
TAN 	tangens 
ATN 	arkustangens
RAD 	konverze stupňů na radiány 
DEG 	konverze radiánů na stupně
EXP 	exponenciální funkce 
LOG 	přirozený logaritmus 
LDE 	dekadický logaritmus 
SQR 	druhá odmocnina

Poznámka:  Argument technických funkcí musí být  uzavřen v
závorkách, např. SIN(3). Trigonometrické funkce pracují s úhlovou
hodnotou v radiánech.

Statistické funkce

Definice:

standardní odchylka populace


standardní odchylka vzorku 


variance populace


variance vzorku


Příkazy:

STP 	standardní odchylka populace
STS	standardní odchylka vzorku
VRP 	variance populace
VRP 	variance vzorku

Poznámka: Vzorky se ukládají prostřednictvím funkce Sečti do
paměti (přeřazená funkční klávesa 1). Výpočet se provede napsáním
otazníku, za nímž následuje příkaz, např. ?STP. Výsledek se
vysloví a uloží do následujících proměnných:

standardní odchylka populace 	SP
standardní odchylka vzorku 	SS
variance populace 		VP
variance vzorku  		VS


Převody

palce na centimetry 			INCM 
centimetry na palce  			CMIN 
stopy na metry   			FTM 
metry na stopy   			MFT 
yardy na metry   			YDM 
metry na yardy   			MYD 
míle na kilometry  			MKM 
kilometry na míle  			KMM
	
unce na gramy   			OZG 
gramz na unce  			GOZ 
libry na kilogramy  			LBKG 
kilogramy na libry  			KGLB 

stupně Fahrenheita na stupně Celsia 	DFDC 
stupně Celsia na stupně Fehrenheita 	DCDF

Převod uskutečníte  napsáním  hodnoty,  následované klávesou
"provést". Pak napište otazník, za nímž následuje kód převodu a
klávesa "provést".


Speciální převody

stupně, minuty, vteřiny na decimální stupně 	DMSD 
decimální stupně na stupně, minuty a vteřiny 	DDMS
polární souřadnice na pravoúhlé			PXY 
pravoúhlé souřadnice na polární			XYP

Tyto převody vyžadují, aby vstupní parametry byly předem uloženy
v jistých proměnných. Převod pak lze provést napsáním otazníku a
kódu převodu. Po provedení převodu se výsledek vysloví a uloží do
výstupních proměnných:

Proměnné, užívané speciálními převody:

S	úhlové vteřiny
M	úhlové minuty
D	úhlové stupně

X,Y	pravoúhlé souřadnice
R	rádius
A	úhel (v radiánech)

Speciální funkce

DVM 	voltmetr 
TIC 	vnitřní teplota ve stupních Celsia 
TEC 	vnější teplota v stupních Celsia 
TIF 	vnitřní teplota v stupních Fahrenheita 
TEF 	vnější teplota v stupních Fahrenheita

Tyto funkce nemají vstupní argument. Vnitřní teplotu ve stupních
Celsia dostanete po napsání TIC a stlačení klávesy "provést".

Konstanty

PI	3.14159		Ludolfovo číslo
EU	2.71828		základ přirozených logaritmů

Hexadecimální čísla

Číslice a písmena A-F,  jimž je předřazen znak "%", jsou
interpretována jako  hexadecimální  čísla.  Např.  "%FE" je
ekvivalentní číslu 254.

Navigace