Eureka A4 – Referenční Příručka

5  Záznamník a textový procesor

Příkazy Záznamníku a Textového procesoru jsou totožné. Uvedené
funkce se vzájemně liší pouze tím, že text záznamníku se ukládá
do speciální vyhrazené části paměti, zatímco textový procesor
používá hlavní paměť. Kapacita záznamníku je 2558 znaků, textový
procesor pojme až 44798 znaků. 

Pohyby kurzoru

levá kurzorová klávesa			o znak zpět 
pravá kurzorová klávesa		o znak vpřed 
horní kurzorová klávesa		 	o řádek výš 
dolní kurzorová klávesa		 	o řádek níž 
přeřaďovač + levá kurzorová klávesa 	začátek řádku 
přeřaďovač + pravá kurzorová klávesa 	konec řádku 

horní + pravá kurzorová klávesa		posun o slovo vpřed 
horní + levá kurzorová klávesa		posun o slovo zpět 
přeřaďovač + horní + pravá 
 kurzorová klávesa 			posun o větu vpřed 
přeřaďovač + horní + levá 
 kurzorová klávesa			posun o větu vzad 
pravá + dolní kurzorová klávesa 	posun o odstavec vpřed 
levá + dolní kurzorová klávesa 		posun o odstavec zpět 
přeřaďovač + dolní kurzorová klávesa	posun o stranu vpřed 
přeřaďovač + horní kurzorová klávesa 	posun o stranu zpět 

levá + horní + pravá kurzorová klávesa 	začátek textu 
levá + dolní + pravá kurzorová klávesa 	konec textu 
přeřaďovač + dolní + levá 
 kurzorová klávesa			začátek bloku 
přeřaďovač + dolní + pravá 
 kurzorová klávesa			konec bloku 

Vyslovovací příkazy

mezerník + levá kurzorová klávesa 	hláskování znaku
					 pod kurzorem 
mezerník + pravá kurzorová klávesa 	hláskování znaku pod
					 kurzorem slovem 
mezerník + horní kurzorová klávesa 	vyslovení aktuálního
					 řádku 
levá + pravá kurzorová klávesa 	 	čtení textu vpravo 
					 od kurzoru 
mezerník + horní + levá 
	 kurzorová klávesa		vyslov aktuální slovo 
mezerník + horní + pravá 
	 kurzorová klávesa		vyslov aktuální větu 
mezerník + dolní + levá 
 	 kurzorová klávesa 		vyslov aktuální odstavec 
mezerník + dolní + pravá 
	 kurzorová klávesa		vyslov aktuální stranu 
 
Funkční klávesy

Funkční klávesa 1	vyhledávání a záměna 
Funkční klávesa 2	kde jsem 
Funkční klávesa 3	formátovací funkce 
Funkční klávesa 4	kopírování bloku 
Funkční klávesa 5	označení bloku 
Funkční klávesa 6	znak zpět 
Funkční klávesa 7	vymazání znaku 
Funkční klávesa 8	nový řádek 

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př	souborové příkazy 
Funkční klávesa 2 + Př	vyslovení bloku 
Funkční klávesa 3 + Př	volba režimu bloku 
Funkční klávesa 4 + Př	přemístění bloku 
Funkční klávesa 5 + Př	vymazání bloku 
Funkční klávesa 6 + Př	vymazání řádku 
Funkční klávesa 7 + Př vymazání do konce slova 
Funkční klávesa 8 + Př	stav Textového procesoru/Záznamníku 
 
Příkazy vyhledávání a záměny

Provedení vyhledávací operace: 

1. Stiskněte funkční klávesu 1; 
2. vložte znak, resp. řetězec znaků, které chcete vyhledat; 
3. operaci ukončete stiskem klávesy "nový řádek". 


Provedení zaměňovací operace: 

1. Stiskněte funkční klávesu 1; 
2. vložte znak, resp. řetězec znaků, který chcete zaměnit jiným
  řetězcem; 
3. stlačte znovu funkční klávesu 1; 
4. vložte nový řetězec, kterým chcete zaměnit původní řetězec; 
5. operaci ukončete stiskem klávesy "nový řádek". 

Příkazy vyhledávacího režimu 

(Vyhledávací režim je v činnosti od okamžiku, kdy Eureka
vyhledává první výskyt vloženého řetězce znaků.) 

N 	vyhledej následující výskyt 
L	čti aktuální řádek 
W	řekni aktuální slovo 

Stisk kterékoli jiné klávesy vyhledávací režim zruší. 


Příkazy zaměňovacího režimu 

(Zaměňovací režim je v činnosti od okamžiku, kdy je vložen příkaz
pro záměnu a Eureka vyhledává první výskyt vloženého řetězce
znaků.) 

N	vyhledej následující výskyt 
L	čti aktuální řádek 
W	řekni aktuální slovo 
R	zaměň řetězec 
A	zaměň všechny následující výskyty řetězce 

Stisk kterékoli jiné klávesy zaměňovací režim zruší. 


Souborové příkazy 

Souborové příkazy jsou jednopísmenné znaky, vkládané po zapnutí
režimu souborových příkazů přeřazenou funkční klávesou 1. 

N 	nový soubor 
W	uložit blok na disk 
P	vytištění souboru 
S	uložení souboru na disk 
R	čtení souboru 
D	adresář disku 
C	počet slov v textu 
T	uložení souboru v textovém formátu (ASCII kód) 
M	uložení souboru ve formátu Wordstar (MicroPro) 


Blokový režim 

Blokový režim je uveden do činnosti stiskem přeřazené funkční
klávesy 3. Zahrnuje tyto příkazy: 

M 	režim bloku definovaného začáteční a koncovou značkou 
W	režim slovního bloku 
L	režim řádkového bloku 
S	režim větného bloku 
P	režim odstavcového bloku 

Formátovací funkce

Formátovací  funkce  se  provádějí  jednopísmennými příkazy,
vkládanými po stlačení funkční klávesy 3. 

C	 nastavení řádku na střed 
F	 formátování odstavce 
L	 nastavení levého okraje 
R	 nastavení pravého okraje 
U	 podtržení 
B	 tučný tisk 
I	 kurzíva 
W	 přepínání automatického řádkování 
M	 posun k následujícímu tiskovému příkazu 
T	 nastavení nebo vymazání tabulátoru 
E	 vymazání všech tabulátorů 
 
Příkazy pro řízení tisku

 .PL	počet řádků na straně 
 .PG	opětné spuštění číslování stran 
 .RM	pravý okraj 
 .OJ	vypnutí a zapnutí zarovnání šířky sloupce 
 .LM	levý okraj 
 .PO	počet prázdných znaků od levého okraje strany k prvnímu
	 tištěnému sloupci 
 .MT	horní okraj strany 
 .HE	hlavička strany 
 .MB	dolní okraj strany 
 .FO	titulek na dolním okraji strany 
 .PA	nová strana 
 .HM	počet řádků, oddělujících titulek na horním okraji strany
 .PN	číslo strany 
 .FM	počet řádků, oddělujících titulkový řádek na dolním
     okraji strany 
 .OP	číslování stran vypnuto 


Nápověda 

Názvy a klíčová písmena všech souborových a formátovacích příkazů
Eureka na požádání vyjmenuje. Postup: 

1. Spusťte příslušný režim ("Souborové příkazy" nebo "formátovací
  funkce");  
2. stiskněte mezerník plus bod 4. Eureka vyjmenuje všechny znaky,
  kterými se  příkazy  spouštějí,  včetně krátkého popisu
  jednotlivých příkazů. 

Druh písma

V režimu "Formátovací funkce" lze zvolit podtržení (U), tučný
tisk (B) a kurzívu (I). Zvolený druh písma zrušíme opětným
zadáním příkazu odpovídajícího druhu písma. Stlačením funkční
klávesy 2 zjistíme, jaký druh písma je zvolen v místě kurzoru.
Tento příkaz "Kde jsem" vás zpravidla informuje o aktuální pozici
kurzoru (sloupec, řádek, strana). Pokud je však zvolen jiný druh
písma, než normální, přidá se před pozici kurzoru informace o
druhu písma. 

Navigace