Eureka A4 – Referenční Příručka

3  Nastavení režimu

Příkaz Režim se spouští stisknutím brailské klávesy pro bod 1
společně s mezerníkem. Po uvolnění kláves se ozve "Režim" a
funkční klávesy budou mít tento význam:

Funkční klávesa 1 	odezva klávesnice 
Funkční klávesa 2 	vyslovování obrazovky 
Funkční klávesa 3 	vyslovování znaků 
Funkční klávesa 4 	vyslovování čísel 
Funkční klávesa 5 	volba zápisu 
Funkční klávesa 6 	nepoužita
Funkční klávesa 7 	systém číselnice 
Funkční klávesa 8 	nastavení parametrů tiskárny


Některá nastavení se plně uplatní pouze ve funkci Textový
procesor a záznamník. V některých funkcích, kde by neobvyklé
nastavení výslovnosti mohlo vést k omylu, se na ně nebere zřetel.


Odezva klávesnice

a) Režim odezvy "zvuky"

Eureka  vydává  při každém stisku brailské klávesy slyšitelné
cvakavě-tónové zvuky. Jsou jich čtyři druhy:

	1. pro malá písmena
	2. pro velká písmena
	3. pro číslice
	4. pro znaménka


b) Režim odezvy "znaky"

Během psaní klávesnice "mluví" podle následujících pravidel:
 
	1. Písmena se hláskují
	2. Číslice se vyslovují


Režim vyslovování interpunkčních znamének

a) Režim vyslovování "všechna"

Vyslovují se všechna interpunkční znaménka včetně mezery.


b) Režim vyslovování "většinou"
	
Stejný jako režim "všechna", s tím, že se nevyslovuje mezera.


c) Režim vyslovování "některá"

Všechna znaménka, vyslovená v režimu "žádná" a k tomu tato:

	/ lomítko		\ obrácené lomítko
	^ šipka		- pomlčka
	# křížek (hash)	~ tilda
		
d) Režim vyslovování "žádná"

Vyslovují se jen ta znaménka, která se v řeči normálně vyslovují.
Jsou to:

	% procenta			= rovná se
	* hvězdička			$ dolar
	< menší než			> větší než
	+ plus				& ampersand "end"

Režim vyslovování shodných znaků

a) Režim "ve skupině"
	
Skupina více než dvou stejných znaků se spočítá a vysloví jako
skupina, nikoli po jednom znaku


b) Režim "izolovaně"
	
Skupiny stejných znaků se vyslovují jeden po druhém.


Režim vyslovování čísel
   
a) Režim "po číslicích"
	
Čísla se vyslovují po číslicích. 


b) Režim "automaticky"

Eureka odhaduje správnou výslovnost čísel.


c) Režim "matematicky"

Každá skupina číslic se vysloví jako číslo.


Volba způsobu zápisu

Přepíná mezi počítačovým bodovým písmem a českým plnopisem.

Systém číselnice

Přepíná mezi tónovou a impulsní číselnicí.


Parametry tiskárny

Při nastavování tohoto režimu jsou funkční klávesy předefinovány
takto:

Funkční klávesa 1 		přenosová rychlost
Funkční klávesa 2 		počet datových bitů
Funkční klávesa 3 		parita
Funkční klávesa 4 		počet stop bitů
Funkční klávesa 5 		řízení přenosu


Opakovaným stlačováním funkčních kláves se nastavují následující
parametry přenosu do tiskárny:

Přenosová rychlost		150 až 38 400 baudů
Počet datových bitů		7 nebo 8
Parita				sudá, lichá, bez parity
Počet stop bitů			1 nebo 2
Řízení přenosu			XON/XOFF, RTS/CTS

Navigace