Eureka A4 – Referenční Příručka

1  Brailská klávesnice

1.1 Způsob zápisu

Počítačové bodové písmo (PBP) 

V počítačovém bodovém písmu lze přímo vkládat následující znaky:

! " # $ % & ' ( ) * + , . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ _

Jestliže k vkládanému znaku přistiskneme přeřaďovač nebo pokud je
Eureka přepnuta do režimu velkých písmen, změní se druhý řádek
takto: 

@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^

Speciální režimy klávesnice

Pokud je s následujícími kombinacemi kláves stlačen mezerník, ve
všech funkcích Eureky lze volit zvláštní režimy: 


	Klávesy		Popis			Funkce

	*.* ..*	  bod 1,3,6 ("U")	trvale velká písmena
	*** ...	  bod 1,2,3 ("L")	trvale malá písmena
	..* ...	  bod 1		příkaz Režim
	... *..	  bod 4		hlášení Kde jsem
	.** ...	  bod 1,2  ("B")	stav baterie
	... ***	  bod 4,5,6		prefix řídicího znaku

Poznámka: Prefix řídicího znaku musí být následován jedním z
písmen A - Z, čímž se vytvoří příslušný řídicí znak.


Český plnopis (abeceda)

Český plnopis je kód vycházející z běžně používaného způsobu
psaní bodového písma v českých zemích.  Přímo lze vkládat
následující znaky: 
 
a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r s š t ť
A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R S Š T Ť

u ú ů v w x y ý z ž
U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

! " % ' ( ) * + , - . / : ; = ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Přehled znaků, které se liší od běžného úzu Slepecké tiskárny v
Praze: 
 
1. Černotiskovou dvojhláskou "ou" a spřežku "ch" přepisujeme do
  bodového písma po znacích, tedy nikoli znaky 12456 pro "ch" a
  12356 pro "ou"; 

2. znak 123456 (tzv. "plný znak" neboli "šestibod") odpovídá
  černotiskovému znaku "rovná se" jako v počítačovém bodovém
  písmu;
 
3. znak 12356 znamená černotiskové dvojité "w". 

4. znak 12456 odpovídá černotiskovému znaku "procenta". 

5. bod 4 znamená černotiskové "plus". 

6. body 45 jsou v černotisku "lomeno" (šikmá zlomková čára). 

7. bod 6 je znak pro velké písmeno, tedy nikoli body 46; 

8. body 56 vkládáme před řetězec znaků, který chceme v černotisku
  vytisknout jako velká písmena. Platnost tohoto znaku zruší buď
  mezera nebo nepísmenný znak (např. interpunkční znaménko). 
 
Je zajímavé, že počítačové bodové písmo se od českého plnopisu
příliš neliší. Psaní všech písmen bez čárek a bez háčků s
výjimkou dvojitého "w" je totožné. Rozdíly jsou v zápisu číslic a
znamének; číslice v PBP např. vkládáme speciálním souborem znaků
a není před ně nutno vkládat číselný znak. 

Znak bod 5  způsobí,  že Eureka interpretuje bezprostředně
následující znak jako znak počítačového bodového  písma. S
vložením dalšího znaku se vracíme opět do českého plnopisu.
Chceme-li tedy vkládat do českého plnopisu několik znaků PBP za
sebou, je nutno každý znak PBP zvlášť uvést prefixem bod 5.
Dvojím stiskem kláves je takto možno vkládat následující znaky: 
 
 # $ & < > @ [ ] _ ` | { } ~ 

Eureka musí být přitom v režimu malých písmen. Přepnutí do režimu
velkých písmen mění znaky | { } ~ na znaky \ [ ] ^. 

Vložení znaku PBP neukončuje platnost ani prefixu pro velká
písmena, ani číselného znaku. 

Zvuková odezva klávesnice 
 
a) Odezva v podobě krátkých "cvakavých" zvuků: 

Při každém stisku brailské  klávesy  uslyšíte  určitý druh
"cvaknutí". Eureka "cvaká" čtyřmi různými způsoby: 

   1. signalizace vkládání malých písmen; 
   2. signalizace vkládání velkých písmen; 
   3. signalizace vkládání číslic; 
   4. signalizace vkládání znamének. 
   
b) Odezva vyslovením znaku: 

Při  vkládání znaků klávesnice  "mluví" podle následujících
pravidel: 
 
1. Písmena "a-ž" jsou hláskována; 
2. číslice 0-9 jsou vysloveny. 
 


1.2 Brailské tabulky

Tabulka počítačového bodového písma 

   Klávesy   Popis		  Znak
 	
   ..* ...   Bod 1       a
   .** ...   Bod 1,2      b
   ..* *..   Bod 1,4      c
   ..* **.   Bod 1,4,5     d
   ..* .*.   Bod 1,5      e
   .** *..   Bod 1,2,4     f
   .** **.   Bod 1,2,4,5    g
   .** .*.   Bod 1,2,5     h
   .*. *..   Bod 2,4      i
   .*. **.   Bod 2,4,5     j
   *.* ...   Bod 1,3      k
   *** ...   Bod 1,2,3     l
   *.* *..   Bod 1,3,4     m
   *.* **.   Bod 1,3,4,5    n
   *.* .*.   Bod 1,3,5     o
   *** *..   Bod 1,2,3,4    p
   *** **.   Bod 1,2,3,4,5   q
   *** .*.   Bod 1,2,3,5    r
   **. *..   Bod 2,3,4     s
   **. **.   Bod 2,3,4,5    t
   *.* ..*   Bod 1,3,6     u
   *** ..*   Bod 1,2,3,6    v
   .*. ***   Bod 2,4,5,6    w
   *.* *.*   Bod 1,3,4,6    x
   *.* ***   Bod 1,3,4,5,6   y
   *.* .**   Bod 1,3,5,6    z
   *** *.*   Bod 1,2,3,4,6   & (ampersand)
   *** ***   Bod 1,2,3,4,5,6  = (rovnítko)    
   *** .**   Bod 1,2,3,5,6   ( (levá závorka)    
   **. *.*   Bod 2,3,4,6    ! (vykřičník)    
   **. ***   Bod 2,3,4,5,6   ) (pravá závorka)   
   ..* ..*   Bod 1,6      * (hvězdička)
   .** ..*   Bod 1,2,6     < (menší než)
   ..* *.*   Bod 1,4,6     % (procenta)
   ..* ***   Bod 1,4,5,6    ? (otazník)
   ..* .**   Bod 1,5,6     : (dvojtečka)
   .** *.*   Bod 1,2,4,6    $ (dolar)
   .** ***   Bod 1,2,4,5,6   } (pravá složená závorka)
   .** .**   Bod 1,2,5,6    | (svislá čára)
   .*. *.*   Bod 2,4,6     { (pravá složená závorka)

   Klávesy   Popis		  Znak

   .*. ...   Bod 2       1
   **. ...   Bod 2,3      2
   .*. .*.   Bod 2,5      3
   .*. .**   Bod 2,5,6     4
   .*. ..*   Bod 2,6      5
   **. .*.   Bod 2,3,5     6
   **. .**   Bod 2,3,5,6    7   
   **. ..*   Bod 2,3,6     8
   *.. .*.   Bod 3,5      9       
   *.. .**   Bod 3,5,6     0
   *.. *..   Bod 3,4      / (lomítko)
   *.. *.*   Bod 3,4,6     + (plus)
   *.. ***   Bod 3,4,5,6    # (křížek)
   *.. **.   Bod 3,4,5     > (větší než)
   *.. ...   Bod 3       ' (apostrof)
   *.. ..*   Bod 3,6      - (pomlčka)
   ... *..   Bod 4       ` (akcent)
   ... .*.   Bod 5       " (uvozovky)
   ... **.   Bod 4,5      ~ (tilda)
   ... ***   Bod 4,5,6     _ (podtržení)
   ... *.*   Bod 4,6      . (tečka)   
   ... .**   Bod 5,6      ; (středník)
   ... ..*   Bod 6       , (čárka)  

Výše uvedená tabulka platí pro režim malých písmen. Jedno velké
písmeno  vložíme  za pomoci  přistisknutého  přeřaďovače ke
vkládanému znaku; pro vkládání řetězce velkých písmen použijeme
přepnutí Eureky do režimu velkých písmen znakem "u" vloženým
současně s mezerníkem. Při přepnutí do režimu velkých písmen (buď
pro jednotlivé  znaky nebo natrvalo)  jsou všechna písmena
interpretována jako písmena velká; číslice a téměř všechna
znaménka zůstávají beze změny. 

Přepnutím do režimu velkých písmen můžeme vkládat následující
znaménka: 
 
   Klávesy   Popis		  Znaménko

   .** ***   Bod 1,2,4,5,6   ] (pravá hranatá závorka)
   .** .**   Bod 1,2,5,6    \ (obrácené lomítko)
   .*. *.*   Bod 2,4,6     [ (levá hranatá závorka)
   ... *..   Bod 4       @ (zavináč)
   ... **.   Bod 4,5      ^ (šipka vzhůru)


Tabulka českého plnopisu 
 
   Klávesy   Popis		  Znak
 	
   ..* ...   Bod 1       a,1
   ..* ..*   Bod 1,6      á
   .** ...   Bod 1,2      b,2
   ..* *..   Bod 1,4      c,3
   ..* *.*   Bod 1,4,6     č
   ..* **.   Bod 1,4,5     d,4
   ..* ***   Bod 1,4,5,6    ď
   ..* .*.   Bod 1,5      e,5
   *.. **.   Bod 3,4,5     é
   .** ..*   Bod 1,2,6     ě
   .** *..   Bod 1,2,4     f,6
   .** **.   Bod 1,2,4,5    g,7
   .** .*.   Bod 1,2,5     h,8
   .*. *..   Bod 2,4      i,9
   *.. *..   Bod 3,4      í
   .*. **.   Bod 2,4,5     j,0
   *.* ...   Bod 1,3      k
   *** ...   Bod 1,2,3     l
   *.* *..   Bod 1,3,4     m
   *.* **.   Bod 1,3,4,5    n
   .** *.*   Bod 1,2,4,6    ň
   *.* .*.   Bod 1,3,5     o
   .*. *.*   Bod 2,4,6     ó
   *** *..   Bod 1,2,3,4    p
   *** **.   Bod 1,2,3,4,5   q
   *** .*.   Bod 1,2,3,5    r
   .*. ***   Bod 2,4,5,6    ř
   **. *..   Bod 2,3,4     s
   ..* .**   Bod 1,5,6     š
   **. **.   Bod 2,3,4,5    t
   .** .**   Bod 1,2,5,6    ť
   *.* ..*   Bod 1,3,6     u
   *.. *.*   Bod 3,4,6     ú
   **. ***   Bod 2,3,4,5,6   ů 
   *** ..*   Bod 1,2,3,6    v
   *** .**   Bod 1,2,3,5,6   w 
   *.* *.*   Bod 1,3,4,6    x
   *.* ***   Bod 1,3,4,5,6   y
   *** *.*   Bod 1,2,3,4,6   ý
   *.* .**   Bod 1,3,5,6    z
   **. *.*   Bod 2,3,4,6    ž 

   Klávesy   Popis		  Znak

   .*. ...   Bod 2       , (čárka)
   **. ...   Bod 2,3      ; (středník)
   .*. .*.   Bod 2,5      : (dvojtečka)
   .*. .**   Bod 2,5,6     . (tečka)
   .*. ..*   Bod 2,6      ? (otazník)
   **. .*.   Bod 2,3,5     ! (vykřičník)
   **. .**   Bod 2,3,5,6    ()(závorky) 
   *.. .*.   Bod 3,5      * (hvězdička)       
   *.. ..*   Bod 3,6      - (pomlčka)
   ... *..   Bod 4       + (plus)
   ... **.   Bod 4,5      / (lomítko)
   **. ..*   Bod 2,3,6     " (otvírací uvozovka)
   *.. .**   Bod 3,5,6     " (zavírací uvozovka)
   *.. ...   Bod 3       ' (apostrof)
   .** ***   Bod 1,2,4,5,6   % (procenta)
   *** ***   Bod 1,2,3,4,5,6  = (rovnítko)    
   *.. ***   Bod 3,4,5,6    číselný znak
   ... .**   Bod 5,6      prefix velkého slova
   ... ..*   Bod 6       prefix velkého písmena
   ... .*.   Bod 5       prefix počítačového písma


S použitím prefixu bod 5 můžeme do českého plnopisu vložit vždy
jeden znak PBP, který musí za prefixem (bod 5) bezprostředně
následovat. To umožňuje vkládání znamének a jiných symbolů, která
nejsou v literárním plnopise obsažena. 

Implicitní režim klávesnice je režim malých písmen. Přeřazení do
režimu velkých písmen docílíme třemi způsoby: 

1. První metodu přeřazení používáme jen v českém plnopise;
vložíme-li z klávesnice Eureky bod 6, je jedno následující
písmeno považováno za velké. (Znak 56, jak již bylo uvedeno,
přeřadí všechna následující písmena na velká až po mezeru nebo
znaménko.) 

(Poznámka: Dva další způsoby přeřazení platí pro oba brailské
kódy a navíc jsou jedinými možnostmi přeřazení v počítačovém
bodovém písmu.) 

2. Stiskneme-li mezerník společně s písmenem "V", jsou všechna
následující písmena velká. Zpětného přeřazení na malá písmena
docílíme stisknutím mezerníku společně s písmenem "M". 

3. Při třetím způsobu používáme přeřazovací klávesu. Stiskneme-li
přeřaďovač společně s některým písmenem, je toto písmeno velké. 


Srovnávací tabulka brailských kódů 

   Klávesy  PBP     plnopis	

   ..* ...   a     a 1     
   .** ...   b     b 2     
   ..* *..   c     c 3     
   ..* **.   d     d 4     
   ..* .*.   e     e 5   
   .** *..   f     f 6   
   .** **.   g     g 7   
   .** .*.   h     h 8   
   .*. *..   i     i 9   
   .*. **.   j     j 0   
   *.* ...   k     k    
   *** ...   l     l    
   *.* *..   m     m    
   *.* **.   n     n    
   *.* .*.   o     o    
   *** *..   p     p    
   *** **.   q     q    
   *** .*.   r     r    
   **. *..   s     s    
   **. **.   t     t    
   *.* ..*   u     u    
   *** ..*   v     v  
   .*. ***   w     ř    
   *.* *.*   x     x    
   *.* ***   y     y    
   *.* .**   z     z    
   *** *.*   &     ý
   *** ***   =     =   
   *** .**   (     w   
   **. *.*   !     ž   
   **. ***   )     ů  
   ..* ..*   *     á   
   .** ..*   <     ě   
   ..* *.*   %     č   
   ..* ***   ?     ď   
   ..* .**   :     š   
   .** *.*   $     ň   
   .** ***   } ]    %   
   .** .**   | \    ť   
   .*. *.*   { [    ó   

   Klávesy  PBP     plnopis	

   .*. ...   1     ,    
   **. ...   2     ;    
   .*. .*.   3     :    
   .*. .**   4     .    
   .*. ..*   5     ?   
   **. .*.   6     !    
   **. .**   7     ()    
   **. ..*   8     "    
   *.. .*.   9     *   
   *.. .**   0     "    
   *.. *..   /     í   
   *.. *.*   +     ú    
   *.. ***   #     číselný znak  
   *.. **.   >     é   
   *.. ...   '     '   
   *.. ..*   -     - pomlčka   
   ... *..   ` @    +   
   ... .*.   "     prefix PBP
   ... **.   ~ ^    /    
   ... ***   _ podtrh  nepoužito
   ... *.*   .     nepoužito    
   ... .**   ;     prefix velkého slova 
   ... ..*   ,     prefix velkého písmena

Poznámka 

Jsou-li ve sloupci počítačového bodového písma uvedeny dva znaky,
je znak umístěný vlevo generován v režimu malých písmen a znak
umístěný vpravo v režimu velkých písmen. Režim velkých písmen pro
jeden znak spustí přeřaďovač, stlačený společně s příslušným
znakem; trvale jej spustíme kombinací mezerník + "V"; do režimu
malých písmen se vrátíme kombinací mezerník + "M". 

Navigace